Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HỎI ĐỀ 411 TNTHPTQG 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Tu Long
Ngày gửi: 07h:10' 30-06-2018
Dung lượng: 14.4 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 1 người (Trầ Thị Lệ Thanh)
SAO?
ĐỀ 411/ TNTHPTQG 2018
Question 8: He promised_____ his daughter a new bicycle as a birthday present.
A. buy B. to buy C. buying D. to buying
Sao lạichọnD. to buyingmàkhôngphảilàB. to buy????
Question 46: They have carried out exhausting (A)research into (B) the effects of smartphone on
schoolchildren’sbehaviour (C) and their academic performance (D).
A: SAI trongkhimangnghĩatácđộng???

Avatar

Question 8: ...promised TO BUY somebody something.
Question 46: EXHAUSTING [= tiring] is an adjective, modifying the noun 'RESEARCH'.
  For Reference:
  PROMISE (verb), to tell someone that you will certainly do something:
   [+ to infinitive] He promised faithfully to call me every week.
   [+ that] The government have promised that they'll reduce taxes.
   [+ (that)] Promise me (that) you won't tell him.
   - I'll have a look for some while I'm at the shops but I'm not promising anything.
   - Can I have that book back when you've finished because I've promised it  (= I have said I will give it)  to Sara.
   [+ two objects] Her parents promised her a new car if she passed her exams.
   -  I've promised myself a long bath when I get through all this work.
   [+ speech] "I'll come round and see you every day," she promised.
   - "I won't do anything dangerous." "You promise?" "I promise."
   - "I won't have time to take you shopping this afternoon." "But you promised!"

     [From Cambridge Dictionary 2014]
  PROMISE /prɒməs, prɒmɪs/ (verb)
   1.  intransitive and transitive] to tell someone that you will definitely do or provide something or that something will happen : 
  - Last night the headmaster promised a full investigation.
  * promise to do something
   - She’s promised to do all she can to help.
  * promise (that)
  - Hurry up – we promised we wouldn’t be late.
  * promise somebody (that)
  - You promised me the car would be ready on Monday.
  - ‘Promise me you won’t do anything stupid.’ ‘I promise.’
  * promise something to somebody
  - I’ve promised that book to Ian, I’m afraid.
  * promise somebody something
  - The company promised us a bonus this year.
  - 'I’ll be back by 1.00.' 'Promise?' 'Yes! Don’t worry.'
  - He reappeared two hours later,  as promised.
  2. [transitive] to show signs of something
  * promise to be something
  - Tonight’s meeting promises to be a difficult one.
  - dark clouds promising showers later
  3. promise somebody the moon/the earth = to promise to give someone something that is impossible for you to give
  4. I can’t promise (anything) [spoken] used to tell someone that you will try to do what they want, but may not be able to: 
  - I’ll try my best to get tickets, but I can’t promise anything.
  5. I promise you [spoken] used to emphasize a promise, warning, or statement: 
   - I promise you, it does work!
  [From Longman Dictionary, 2015]
  EXHAUSTING /ɪɡ'zɔstɪŋ/ (adjective) = making you feel extremely tired: 
 - I've had an exhausting day.
 - an exhausting process
 [Longman Dictioanry, 2015]
'exhausting' can be collocated with these:
 *With verbs: be - become - find sth
 * With adverb : extremely,  fairly,  very, etc.& utterly - emotionally,  mentally, physically
  - a really ~ day
[Oxford Collocations Dictionary, 2nd ed.]

No_avatar

Mình cũng ngạc nhiên đap án chính thức rất lạ này!

Avatar

Xem đáp án của câu hỏi nầy ở các mã đề khác [cùng 1 đề gốc xáo ra 4 mã đề] => 403 - 405 - 413 - 419 - 421] sẽ thấy rõ hơn.

 
Gửi ý kiến