Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG 9 2018-2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: internet
Người gửi: Trần Hoàng Gia Bảo
Ngày gửi: 10h:28' 17-05-2019
Dung lượng: 89.1 KB
Số lượt tải: 439
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT


(Đề thi gồm 04 trang)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Tiếng Anh lớp 8
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh:..............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................
Trường THCS: ................................................ Lớp:........ Số báo danh:
Giám thị số 1:...............................................................
Giám thị số 2: ..............................................................
Số phách do Chủ tịch HĐ ghi


Chú ý: - Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi.
- Số lần nghe là 02 lần đĩa tự động phát: Các yêu cầu bằng Tiếng Anh, đầu mỗi đoạn có 01 phút để thí sinh đọc yêu cầu của bài tập. Giữa 2 lần nghe có thời gian trống là 10 giây. Thời gian trống giữa 2 đoạn là 2 phút để thí sinh làm bài.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì, kể cả từ điển.


Điểm bằng số: Số phách do Chủ tịch HĐ ghi


Điểm bằng chữ: ........................................................................

Giám khảo số 1:........................................................................
Giám khảo số 2:.........................................................................

A. VOCABULARY-GRAMMAR (4.0/10)
I. Chose the odd word.
1. A. myself B. bookshelf C. ourselves D. yourself
2. A. building B. morning C. evening D. afternoon
3. A. Birthday B. Monday C. Wednesday D. Friday
4. A. born B. saw C. went D. played
5. A. summer B. winter C. season D. autumn
I. Chose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
6. A. happy B. character C. fat D. classmate
7. A. bought B. enough C. laugh D. cough
8. A. honor B. hour C. character D. horse
9. A. last B. taste C. task D. fast
10. A. thin B. thumb C. this D. birthday
II. Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.
11. A. national B. engineer C. figure D. scientist
12. A. provide B. combine      C. service D. account
13. A. approve B. wonder C. physical D. knowledge
14. A. marriage B. happiness C. faithful D. divorce
15. A. money B. army C. afraid D. people
III. Choose the best option to complete each sentence.
16. Summer is always hotter than Fall, ……?
A. is summer B. is the summer C. is it D. does it
17. He is ……….. young to get married.
A. so B. too C. such D. very
18. We haven’t seen them………………. last Sunday.
A. since B. until C. while D. for
19. I’m sure I …………… come tomorrow.
A. will be able to B. would C. may D. am going to
20. He is ………….. to lift this heavy package of cotton.
A. not strong enough B. enough strong C. strong not enough D. not enough strong
21. She hasn’t bought a new computer ………….
A. ever B. since C. yet D. already
22. I was listening while my brother …………… computer games.
A. played B. was playing C. have played D. would play
23. Mary sent me some vegetables ………. by his father.
A. to grow B. grow C. grew D. grown
24. John is said …………… the brightest in the class.
A. to be B. was C. being D. he was
25. The new shopping mall is quite……………… the present shopping area.
A. different from B. like to C. similar D. the same
IV. Underline then correct ONE mistake in each sentence.
26
 
Gửi ý kiến