Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG9 & TS10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:37' 17-03-2017
Dung lượng: 19.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục ....
Trường THCS ...
(( ( ((
Đề thi cuối học kì II
Môn: Anh văn .
( Thời gian làm bài 40 phút)


I. Choose the best answer.
1. London is_____ than Ho Chi Minh city.
A. big B. bigger C. biggest D. the bigger
2. Twins Tower is the ______ building in the world.
A. tall B. taller C. tallest D. the taller
3. We shouldn’t waste too much water. We should_____
A. save B. to save C. saving D. to saving
4. He doesn’t need _____ more eggs.
A. a b. an C. some D any
5. _____ language do you speak? I speak Vietnamese.
A. which B. where C. when D. how
6. What’s the wheather like____ the spring.
A. at B. on C. in D. for
7. How often do you watch TV?____ a week
A. once B. one C. a D. an
8. What about____ volleyball?
A. to play B. playing C. to playing D. is playing
9. How____ are they going to stay?
A. long B. often C much D many
10. How_____ milk do his cows produce.
A. much B. many C. long D. often
11. He grows ____ fruit trees.
A. a B. a few C. a little D. little
12. He is ____ aerobics now.
A. playing B. doing C. to do D. do
13. Would you like ____ soda?
A. some B. any C. a D. an
14. Mai ____ a dozen eggs.
A. drink B. need C. needs D. to need
15. Does he like soccer? ____
A. No, he doesn’t B. No, he does D. No, he like not
16. What do you do____ your free time?
A. in B. on C. at D. for
17. ____ oranges are there? There are four.
A. How many B. How much C.How often D. How long
18. You ___ stop. That sign says “stop”.
A. can B. mustn’t C. must D. musts
19. What do you do?
A. you are a student B. she is a student
C. I’m a student D. he’s a student
20. The garden is in front ___ Mai’s house.
A. in B. of C. on D. at
II. Match the question in A with the answer in B.
A
B

1.How often does he go to school?
2. Does he fly his kites in his free time?
3. What is the biggest city in the world?
4. Where is Lan from?
5. Where are you going now?

A. We are going to the cinema?
B. Mexico city.
C. She’s from France.
D. Everyday.
E. No, he plays badminton

III. Choose one word to fill in the blank.
Mary lives__(1)__ a village in London. Her day starts __(2)__ 4 o’clock. She gets up, and she walks three kilometers to the river. She takes some water and she carries it back to her house . The water is very__(3)__. It isn’t clean but there __(4)__ any water in the village. She doesn’t go to school. She can’t read or write. She __(5)__ her mother to clean the house.
1. A. on B. in C. at D. for
2. A. in B. at C. on D. of
3. A. heavy B. heavily C. heavi D. not heavy
4. A. isn’t B. aren’t C. is D. are
5. help B. helps C. helping D. to help
True or False
T
F
Mary lives in London

T
F
 she takes some eggs and carries them back to her house

T
F
There are a lot of water in the village

T
F
 
Gửi ý kiến