Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn viết SKKN - Vũng tàu 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Văn Dương
Ngày gửi: 22h:45' 09-02-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục I MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN
Sáng kiến kiến cấp……….2 phục vụ thi đua khen thưởng năm………..3 Kính gửi1: ...............................................................................
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến kiến/kết quả nhiệm vụ KH&CN (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)
Ký tên

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến kiến cấp………. 2
phục vụ thi đua khen thưởng năm……….3:
....................................................................................................................................4
Lĩnh vực áp dụng: ................................................................................................
Hồ sơ công nhận sáng kiến kiến:
1. Đơn yêu cầu công nhận;
2. Báo cáo kết quả sáng kiến kiến;
3. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị ;
4. Các tài liệu khác (nếu có).
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong hồ sơ đính kèm là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……, ngày ... tháng... năm .........
Tác giả/Đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ tên)


1. Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến/ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến/kết quả nhiệm vụ KH&CN: cấp cơ sở/có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh/có phạmvi ảnh hưởng cấp toàn quốc.
3.Năm xét thi đua khen thưởng.
4. Tên của sáng kiến/kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Phụ lục II MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN

A. Bố cục
- Trang bìa (theo mẫu 1)
- Mục lục (tách trang riêng)
- Danh mục các chữ viết tắt (nếu có )
- Danh mục các bảng biểu (nếu có)
1. Cơ sở đề xuất giải pháp
Nêu sự cần thiết hình thành giải pháp (nhu cầu phải có giải pháp); tổng quan các vấn đề liên quan đến giải pháp (các giải pháp đã có của các tác giả khác); mục tiêu của giải pháp; các căn cứ đề xuất giải pháp; phương pháp thực hiện, đối tượng và phạm vi áp dụng.
2. Quá trình hình thành và nội dung giải pháp
- Nêu rõ quá trình hình thành, nêu giải pháp đề xuất, đã nghiên cứu hay áp dụng thử nghiệm như thế nào; từ đó đã có những cải tiến gì cho phù hợp với thực tiễn phát sinh.
- Nội dung của giải pháp mới hiện nay như thế nào (nếu rõ cấu trúc, các thành phần của giải pháp; với các chỉ dẫn cụ thể, mô tả rõ từng giải pháp trong cấu trúc tổng thể để khắc phục những hạn chế của các giải pháp đã biết).
3. Hiệu quả giải pháp
- Thời gian áp dụng hoặc áp dụng thử của giải pháp.
- Hiệu quả đạt được hoặc dự kiến đạt được (lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường: cần nêu con số so sánh trước và sau áp dụng giải pháp; chỉ rõ số tiền làm lợi – nếu tính được và chỉ rõ cách tính cụ thể).
- Khả năng triển khai, áp dụng giải pháp (có thể áp dụng những đâu, điều kiện áp dụng như thế nào, chỉ rõ các đơn vị bộ phận có thể áp dụng giải pháp).
- Kinh nghiệm thực tiễn khi áp dụng giải pháp.
4. Kết luận và đề xuất, kiến nghị
- Kết luận: Tóm tắt những vấn đề cốt lõi giải pháp đã đạt được (tính mới, tính khả thi, lợi ích giải pháp đạt được và dự kiến đạt được); những nội dung cần bảo mật (nếu có).
- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai áp dụng giải pháp ở quy mô phù hợp và những kiến nghị để đảm bảo áp dụng thành công giải pháp.
( Tài liệu tham khảo (tách một trang riêng)
( Phụ lục kèm theo (nếu có)
- Các bản vẽ, phần mềm máy tính, phim, mô hình,… để minh họa giải pháp.
- Hình ảnh trước và sau khi áp dụng giải pháp;
- Các
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓