Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018 - 2019.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Nguyễn Thị Duyên (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:46' 08-04-2019
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN DUYÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư 36/2011/TT- BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ giáo dục Ban hành chương trình bồi dưỡng thường giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng BGDĐT về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên; KH số 88/ KH SGD&ĐT ngày 5/7/2018 kế hoạch bồi dưỡng CBQLGV hè 2018 và năm học2018-2019.
Thực hiện kế hoạch số 23/KH-PGD&ĐT ngày 05/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai về Kế hoạch bồi dưỡng cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2018 và năm học 2018-2019
Căn cứ kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2017 -2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và nhu cầu cần bồi dưỡng của bản thân, cá nhân tôi tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tự học tập, bồi dưỡng để cập nhật kịp thời yêu cầu mới trong chuyên môn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của bản thân, cập nhật kịp thời quan điểm, nội dung đổi mới các lĩnh vực giáo dục.
Nhằm cập nhật các nhiệm vụ trong năm học, để triển khai, quán triệt tới CB, GV, NV kịp thời. Nắm bắt kỹ hơn về đổi mới giáo dục mầm non theo Thông tư 28/TT-GD&ĐT ngày 30/8/2016 của Bộ GD&ĐT sửa đổi chương trình GDMN để hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt chương trình GDMN và đánh giá trẻ đúng thực chất.
Đổi mới cách tự học, tự bồi dưỡng của bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của đơn vị mình phụ trách.
2. Yêu cầu
Căn cứ Thông tư, hướng dẫn về công tác bồi dưỡng thường xuyên, Hướng dẫn CB, GV của đơn vị, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Bản thân chủ động tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân chi tiết. Lựa chọn Mô đun tự học phù hợp vị trí, chức năng của bản thân.
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, bố trí công việc, tích cực tự bồi dưỡng để
nâng cao nhận thức cho mình và đội ngũ giáo viên mình phụ trách. Gương mẫu trong việc tự bồi dưỡng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình công tác. Qua mỗi mô đun, cá nhân viết bài thu hoạch nghiêm túc, chắt lọc những nội dung hiểu qua nghiêm cứu, tự học một cách ngắn gọn.
Đánh giá, xếp loại giáo viên nghiêm túc, thực chất, khích lệ được đội ngũ.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX
1. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thực hiện BDTX trong năm học
a. Mục tiêu
- BDTX nhằm cập nhật những kiến thức mới về chuyên môn, lĩnh vực cá nhân quản lý, phụ trách. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và các năng lực theo yêu cầu của chuẩn P. Hiệu trưởng, yêu cầu của phát triển giáo dục của địa phương.
- Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng và nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân nhằm đáp ứng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
b. Nhiệm vụ
- Nội dung BDTX phải bám sát vào các chương trình BDTX của cấp học Mầm non, được quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng BGDĐT về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
- Tập trung tự bồi dưỡng các vấn đề mới, thực tiễn, đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong năm học trước và năm học này.
- Công tác BDTX được thực hiện thường xuyên trong năm học. Bản thân XD kế hoạch, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã XD và các nội dung PGD và nhà trường triển khai.
C. Nội dung bồi dưỡng
* Nội dung bồi dưỡng 1
- Bồi dưỡng chính trị
- Số lượng: 20 tiết (do Ban Tuyên giáo Thành ủy; PGD&ĐT triển khai).
1. Nghị quyết TW 6,7 khóa XII của BCH TW Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCH Đảng; Nâng cao
 
Gửi ý kiến