Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hòa
Ngày gửi: 15h:49' 08-04-2019
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 606
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN
TRƯỜNG TH LAM CỐT

Số: /QĐ-THLC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Cốt, ngày 02 tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy năm học 2018 - 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM CỐT
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở;
- Theo đề nghị của Ban giám hiệu trường Tiểu học Lam Cốt;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều I: Nay kiện toàn Ban chỉ huy PCCC cơ sở Trường TH Lam Cốt 11 ông (bà) có tên trong danh sách (Kèm theo).
Điều II: Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo đội PCCC cơ sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm.
2. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định.
4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC, khen thưởng, kỷ luật những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.
Điều III: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Huyện Tân Yên(b/c);
- Phòng CS PC&CC Huyện Tân Yên(b/c);
- Như Điều III (t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Huy Dũng


DANH SÁCH
ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRƯỜNG TH LAM CỐT
(Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ-THLC ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Hiệu trưởng trường TH Lam Cốt)


STT
Họ và tên
Chức vụ công tác
Phân công nhiệm vụ

 1
Nguyễn Huy Dũng
Hiệu trưởng
Trưởng ban

 2
Nguyễn Quang Hưng
Phó Hiệu trưởng
Phó Trưởng ban

3
Dương Thị Nhạn
Phó Hiệu trưởng
Phó Trưởng ban

 4
Nông Thị Vui
GV- TT Tổ 1
Thành viên

5
Giáp Thị Hồng
GV- TT Tổ 2
Thành viên

 6
Hoàng Thị Quân
GV- TT Tổ 3
Thành viên

7
Đỗ Mạnh Trường
GV- TT Tổ 4
Thành viên

8
Lưu Thị Thu Chinh
GV- TT Tổ 5
Thành viên

9
Phạm Thúy Tình
TPTĐ
Thành viên

10
Nguyễn Văn Đoàn
Kế Toán
Thành viên

11
Nguyễn Thị Ngân Hà
TT Tổ Văn Phòng
Thành viênPHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN
TRƯỜNG TH LAM CỐT

Số: /KH-THLC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Cốt, ngày 02 tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN AN TOÀN
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an ninh, trật tự trong
 
Gửi ý kiến