Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoach phòng chống tham nhũng, lãng phí

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:12' 09-02-2018
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD &ĐT HOÀI NHƠN TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP –TỰ DO- HANH PHÚC

  Số: /KH- Tr Hoài Tân, ngày 2 tháng 2 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2018
  
Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số: 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;
            Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020.
            Căn cứ kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 29/1/2018 của sở giáo dục và đào tạo Bình Định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .
           Thực hiện công văn số 66/KH- ngày 1/2/2018 của Phòng GD-ĐT Hoài Nhơn về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, trường tiểu học số 2 Hoài Tân xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:     
            I. Mục đích, yêu cầu:
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ,viên chức, lao động và học sinh trong toàn trường đối với việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường.
- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục.
- Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
II. Nội dung thực hiện:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sung và một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, viên chức, lao động.
2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí:
2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí:  
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009:
+ Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.
+ Công khai, minh bạch trong quản lí mua sắm, sửa chữa.
+ Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.
+ Công khai, minh bạch chất lượng giáo dục trong nhà trường.
+ Công khai, minh bạch trong lĩnh vực viết sáng kiến.
+ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị.
+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản.
+ Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học.
Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của nhà trường, chuyên môn, đoàn thể trong trường tiếp tục rà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lí, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi các nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí, gồm:
Về phòng chống tham nhũng:
+ Thực hiện công tác tiếp nhận công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuyển đúng người đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào làm việc tại trường.
+ Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.
Việc nhận xét, đánh giá học sinh thường xuyên và định kỳ, thực hiện theo quy định hiện hành.
+ Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ: tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
+ Công khai quy trình, thủ
 
Gửi ý kiến