Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch thị giáo viên dạy giỏi cấp trường năm hoc216-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Đẩu
Ngày gửi: 09h:22' 27-03-2018
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG MẦM NON VẠN BÌNH

Số:  205 /KH-MNVB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vạn Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2016


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện công văn số 793/PGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017;
Thực hiện công văn số 829/PGD&ĐT-GDMN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Nịnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017;
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Mầm non Vạn Bình;
Trường Mầm non Vạn Bình xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường năm học 2016 – 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình  trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
2. Yêu cầu
- Triển khai nội dung kế hoạch tổ chức hội thi đến toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên  trong trường.
- Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Nội dung, hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 2 bài thi
a- Kiểm tra năng lực: Giáo viên làm một bài thi bằng hình thức tự luận và trắc nghiệm để kiểm tra năng lực hiểu biết một số văn bản mới về giáo dục mầm non, kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ em và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non. 
b- Bài thi thực hành: Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non bao gồm các hoạt động học
-  Mỗi giáo viên tổ chức một hoạt động học do giáo viên tự chọn.hoạt động đó chưa được dạy ở lớp
2. Số lượng, đối tượng dự thi
- Đối tượng tham gia Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường Mầm non Vạn Bình.
- Số lượng: 10 giáo viên tham gia dự thi.
3. Điều kiện tham gia Hội thi
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo). Do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử  dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong 2 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi.
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
III. ĐÁNH GIÁ HỘI THI
1. Đánh giá các nội dung thi
- Làm đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử  dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong hội thi làm đồ dùng dạy học.
- Bài thi kiểm tra năng lực
 
Gửi ý kiến