Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Khảo sát đầu năm k12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyenthithuha- Tran Quang Khai-HY
Người gửi: Lê Ngọc Minh
Ngày gửi: 19h:11' 22-08-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Tran Quang Khai high school ÔN TẬP ĐẦU NĂM CÁC LỚP 12A1, 12C, 12D2
English group Kiến thức lớp 11 cần nhớ
1. Các thì quá khứ: quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và sự kết hợp các thời trong câu.
2. Verbs forms: Ving, To V và Vbare + dạng bị động To be Vp2 và Being Vp2
3. Câu gián tiếp với động từ nguyên thể và Ving
4. Câu điều kiện loại 1,2, 3 và Câu ĐK trong câu gián tiếp
5. Các đại từ: one(s) và đại từ bất định
6. Mệnh đề quan hệ: MĐQH xác định/không xác định, Đại từ quan hệ có giới từ, rút gọn MĐQH, trường hợp bỏ ĐTQH.
7. Cleft sentences dạng chủ động và bị động
8. Các cặp liên từ: Both-and, Not only-but also, Either-or, Neither-nor
9. Câu hỏi đuôi/ can, could và be able to
10. Cấu trúc bị động thông báo

-> Trong suốt quá trình học cô sẽ giúp các em hiểu và vận dụng làm bài tập về những vấn đề trên. Rất mong các em cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất.

Practice
Ex1: Give correct tenses of the verbs.

A. Past simple and past continuous
1/ He (sit) __________ in a bar when I (see) __________ him.
2/ When I (go) __________ out, the sun (shine) __________.
3/ The light (go) __________ out while I (have) __________ tea.
4/ When it (rain) __________ , she(carry) __________ an umbrella.
5/ We (walk) __________ to the station when it (begin) __________ to rain.
6/ He (teach) ___ English for 2 months when he (live)__ in Germany and (work) ___ as a journalist.
7/ The house (burn) ________ fast, so we (break) ________ the window to get out.
8/ He (eat) __________ three sandwiches while you (talk) __________ to him.
9/ The servant (drop) ___two cups while she (wash up) __ last night; neither of them (break) ___.
10/ While he (write) __________ a letter, the telephone (ring) __________; as he (go) __________ to answer it, he (hear) __________ a knock on the door; the telephone (still, ring) __________ while he (walk) __________ to the door, but just as he (open) __________ it, it (stop) __________.

B. Past simple and past perfect
1/ They (go) __________ home after they (finish) __________ their work.
2/ He (do) _________ nothing before he (see) ___________ me.
3/ He (thank) __________ me for what I (do) __________ for him.
4/ I (be) __________ sorry that I (hurt) __________ him.
5/ After they (go) __________ , I (sit) __________ down and (rest) __________.
6/ When I (arrive)___________, the dinner (already, begin) ______________.
7/ My friend (not see) _______ me for many years when I (meet) _____ last week.
8/ He (learn) __________ English before he (leave) __________ for England.
9/ In England, he soon (remember) __________ all he (learn) __________.
10/ They (tell) __________ him they (not meet) __________ him before.
11/ He (ask) __________ why we (come) __________ so early.
12/ She (say) __________ that she (already, see) ___________ Dr. Rice.
13/ By the time Bill (get) __________ there, the meeting (start) __________.
14/ When we (arrive) ____ at our place, we (find) _____ that a burglar (break) ____ in.
15/ Almost everybody (leave) _______ for home by the time we (arrive) _______.

Ex2. Choose the best answer to complete the following sentences.
1. I don’t trust Bob. He seems to be _________ of a lifelong friendship.
A. unable B. incapable C. disabled D. impossible
2. I overheard them _______ that they would leave in the early morning.
A. say B. to say C. saying D. said
3. My parents don’t ________ me go out late in the evening.
A. approve B. agree C. let D. allow
4. I think Sahara Desert is a very hot place _____________.
A. live B. to live
 
Gửi ý kiến