Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Khảo sát vào THPT môn Tiếng Anh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Nhuần
Ngày gửi: 22h:00' 24-04-2019
Dung lượng: 53.4 KB
Số lượt tải: 744
Số lượt thích: 0 người

Phòng gd - đt đông hưng
Trường thcs phạm huy quang
= = = ( = = =
đề khảo sát vào thpt – vòng IV
Môn : tiếng anh – Năm học : 2018-2019
Thời gian : 45 phút (không kể giao đề)

Mã đề: 155


( Học sinh làm trực tiếp vào đề )
Họ và tên :.................................................................SBD:................Lớp :............. Phòng thi :.........
I. Chọn một từ có phần phát âm khác với những từ còn lại :
Câu 1. A. student B. stupid C. study D. studio
Câu 2. A. styles B. fashions C. comments D. animals
Câu 3. A. teenager B. degree C. between D. coffee
Câu 4. A. visited B. translated C. handed D. booked
Câu 5. A. protect B. pollute C. company D. purpose
Câu 6. A. card B. carry C. park D. smart
II. Chọn một từ có trọng âm rơi vào âm tiết khác với những từ còn lại :
Câu 7. A. region B. correct C. joyful D. decorate
Câu 8. A. receive B. volunteer C. suggest D. account
III. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau :
Câu 9. I hope that you _______ a good time tomorrow
A. will have B. are having C. have D. had
Câu 10. Jack will miss his bus _______ he leaves now
A. if B. unless C. until D. when
Câu 11. _______ is our national anthem composed?
A. Who B. With whom C. Whom D. By whom
Câu 12. What should we do to reduce the level of _______ ?
A. pollute B. pollution C. polluted D. polluting
Câu 13. Peter : " _______ do you go to Sai Gon?" - Jane: "Every two weeks"
A. How B. How often C. How long D. When
Câu 14. Don`t forget we`re meeting on _______ Friday for _______ lunch.
A. θ / a B. θ / θ C. a / a D. a / θ
Câu 15. I haven`t been to the cinema for a decade.
A. five years B. ten years C. twenty years D. one hundred years
Câu 16. Nam, _______ lives about three miles way, was my former friend
A. whom B. who C. whose D. that
Câu 17. _______ the bad weather , we decided to go camping
A. In spite of B. Although C. Because D. If
Câu 18. I can`t believe it! My motorbike _______ last night
A. steal B. was stolen C. stole D. was stealing
Câu 19. "What do you think of love story films?" - " _______ "
A. That`s a good idea B. I prefer love story films
C. I find them moving D. I don`t think so
Câu 20. A : "You really have a good voice, Lan! " - B: "_______ . It`s kind of you to say so."
A. Thank you B. Not at all C. You`re welcome D. Congratulations
IV. Đọc kĩ đoặn văn sau và chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau :
Dolphins are not fish. They are animals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins prefer coastal waters and bays. The size of dolphins vary greatly. The smallest dolphin is just about 50kg in weight and 1.2 meters in length while the largest one can weigh up to 8,200kg and is 100 meters long.
Dolphins eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve months. A dolphin can normally live from twenty-five to sixty-five years and some species of dolphins can even live longer. Dolphin populations are at risk due to the pollution of their habitat and accidental entrapment in fishing nets.
Câu 21. Where do dolphins prefer to live? _______
A. In coastal waters B. In lakes
C. In bays D. In coastal waters and bays
Câu
 
Gửi ý kiến