Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Tâm
Ngày gửi: 20h:09' 04-04-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 853
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Bắc Lũng)

Name:............................................. TEST 45 MINUTES (NO.4)
Class:............................................. ENGLISH 6PART A. LISTENING
I.Listen and tick (() the box. (0.5pt)

5. Where does Jane want to go?
/

A B C

II. Listen carefully and fill in the blanks. (1pt)
Ba: What are you going to do this (1)__________________?
Lan: I am going to (2)__________ Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan: I’m going to stay with my (3)________ and uncle.
Ba: (4)____________are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I am going to visit the (5)______________.

PART B. READING& WRITING
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently : (0.5pt)
a. weather b. season c. wear d. breakfast
a. hungry b. usually c. fly d. thirsty
II/ Odd one out (0.5pt)
a. badminton b. Soccer c. volleyball d. summer
a. hot b. weather c. cold d. warm
III /Choose the best answer : (2pts)
What do you often do …………………. it’s hot ? - I often go swimming.
a. where b. when c. what d. when’s
2. Loan ……………….. to school by bus.
a. sometimes goes b. goes sometimes c. sometimes go d. go sometimes
3. ……………… weather do you like ? - I like cool weather.
a. Where b. How often c. What d. How
4. Nam goes fishing ………………… a week.
a. every b. one time c. once d. three time
5. What do you do ………………. your free time ?
a. on b. at c. to d. in
6. We like …………………. weather because we can go swimming.
a. cold b. hot c. windy d. warm
7. …………………. go camping.
a. What about b. Why don’t we c. Let’s d. Would you like
8. I often ………………… my kite in the afternoon.
a. go b. do c. play d. fly
IV/ Supply the correct verb form : (2 pt)
What about (go) ………………………. to the zoo?
She (skip) ………………………… at the moment.
Tomorrow I (visit) ………………………… my grandmother.
Let’s.............................(go) to the cinema.
V/ Put the words in their correct orders : (1.5 pt )
1. They / park / often / to / go / the. ………………………………………………………………………………………
2. like / weather / do / what / you ?
………………………………………………………………………………………….
3. am/ to/ I/ visit/ Bay/ Ha Long/ going/ summer/ this.
………………………………………………………………………………………….
VI/ Read the following passage, then answer the questions : ( 2 pts )
There are four seasons in a year. They are: spring, summer, fall and winter. In spring, the weather is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are many flowers in spring. After spring comes summer. In summer, the days are long and the nights are short. We often go to the seaside in summer. Fall is the season of fruits.We can enjoy different kinds of fruits, especially in tropical countries like Vietnam. In winter, it is usually very cold. The days are short and the nights are long.
*Answer the questions
1- How many seasons are there in Vietnam? What are they?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- What are there in the spring?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến