Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ngày gửi: 14h:50' 06-04-2018
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 544
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


Thấp

CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


I. Listening

Lisen and Match the name with each activity

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %4
2 20%

4
2 20%

II. Reading

 Read the passage about Ba, then answer the questions
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %2
1 10%
2
1 10%

III.Language focus

Vocabulary:Talk about the weathers and season, sporting activities and pastimes free time plan
- Structure: Present siple tense, Present progressive tense, Adverbs of frequency, be going to

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
12
3 30%12
3 30%

IV. Writing


Complete the sentences with:
How often, What, Which and Where

Supply the correct verb form


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

4

2 20%

4

2 20%
8
4 40%

Tổng câu
Tổng số điểm
12
3 30%
6
3 30%
8
4 40%
26
10 100%


Test
I. Lisen and Match the name with each activity: (2ms) M2
Tan 1. watch TV
Minh and Nam 2. Listen to music
Lien 3. Going fishing
Lan and Mai 4. Go to the movie
5. play video gamse
6. read books
II/ Choose the best answer: (3ms) M1
1. He doesn’t want ……………. a movie.
a. see b. to see c. seeing d. watch
2. It’s never …………….. in the winter.
a. hot b. cold c. warm d. cool
3. How ……………. are they going to stay there ? - For 3 days
a. many b. much c. often d. long
4. They are ………………. aerobics now.
a. play b. playing c. do d. doing
5. We are going to ……………… Nha Trang beach this summer.
a. stay b. go c. visit d. travel
6. Ba and Nga often listen to music in ……………….free time.
a. your b. his c. her d. their
7. His hair isn’t short. It is ……………… .
a. long b. light c. full d. tall
8. Lan doesn’t like watching TV. She ……………. watches TV.
a. always b. usually c. never d. often
9. I’m going ................. the Ngoc Son Temple tomorrow
a. see b. sees c.to see
10. Mary and Tom never ...................... to school on Sundays
a. goes b. are going c.don’t go
11. Are you free ................ Sunday ?
a.in b.at c. on.
12 . What is the weather …. in the winter ?
a. cold b. like c. warm

III/ Complete the sentences with: (2ms)
How often What Which Where
1. ………………. does Ba do when it’s cool ? M3
2. ………………. do you have a picnic ? M3
3. ………………. sports does Nam play ? M2
4. ……………… do they usually go on the weekend ? M2


IV Supply the correct verb form: (2ms) M3
1. Phong usually (play)…………… badminton in the fall.
2. They often (go)……………… fishing in the winter.
3. My sister (skip) ……………… rope now.
4. Lan and Nga is going (see)……………… a new film tonight.

V/ Read the passage, then answer the questions below: (1m) M1
Ba is going on vacation this summer.
First he is going to visit Hue for a week. He is going to stay with his uncle and aunt. Then he is going to stay at a friend’s house in Nha Trang Beach for three days. Then he is going to visit beach and swim.
* Questions: a. Is Ba going to visit Ha Noi this summer vacation ?
………………………………………………………………………......................................….. .
b. Where is he going to stay in Nha Trang ?
……………………………………………………………………......................................………..
 
Gửi ý kiến