Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Huy
Ngày gửi: 21h:51' 18-04-2018
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT (Bài số 2 HK II)
Họ và tên: ......................................................
Lớp: 6C
I. Choose a, b, c or d to complete the sentences (4ms)
1. How .........do you go to the zoo? Twice a week.
a. often b. long c. old d. many
2, She ............sports.
a. likes b. like c. is liking d. liked
3. They .........playing soccer.
a. is b. are c. am d. going
4. I’m going to stay.... a week.
a. in b. at c. from d. for
5. .............is the weather like in Hue?
a. When b. What c. Where d. How
6. Let’s ........to the cinema.
a. go b. going c. goes d. to go
7. How ...............is the cake?
a. long b. much c. many d. often
8. He .......TV at the moment
a. watches b. watch c. watching d. is watching
II. Put the verb in the correct tense (2ms)
1. We...............................(play) volleyball now.
2. This summer vacation, Hoa ....................(be) going to visit Ngoc Son temple.
3. How ...................Lan.............(travel) to school?
4. I usually .....................(go) camping in the summer.
III. Match the questions in colum A with the answer in the colum B (3ms):
A B
1. How often do you go fishing? a. He watches TV
2. What weather does she like? b. I’d like some milk.
3. What does Ba do when it’s cold? c. Once a week
4. What does he do in the morning d. She likes cool weather
5. What would you like? e. Two kilos
6. How much rice do you want? f. He plays tennis when it’s cold

IV. Read the passage and write T(true) and F (False) (1m):
Nga is a teacher, so she is free in the summer. She’s going on vacation this summer. First, she is going to visit Ha long bay. She is going to stay in a hotel for two days. Then she is going to visit Da lat for three days. Finally she is going to visit some friends in Ho Chi Minh city.They are going to walk along Sai gon river . She is going to travel by coach.
1. She is going to visit Ha long bay first, then Ho Chi Minh city and finally in Da lat.
2. She is going to travel by coach.
3. She is going to visit Da Lat for three days.
4. She is going to visit her uncle in Ho Chi Minh city.
------------------------------- The end----------------------------------------

 
Gửi ý kiến