Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quỳnh An
Ngày gửi: 14h:32' 23-09-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 889
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS …………. Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Name: ………………………………….Class: 6/………

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I HỌC KỲ I ( NĂM HỌC 2016-2017)
MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 6 – TUẦN 7 – TIẾT 19 (Thời gian: 45’)

ĐIỂM
NHẬN XÉT
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH


LISTENING: (2.5 points)
Part 1. Listen and circle the right answer. (1.25 pts)
1.What’s this?
A. It’s a schoolbag B. It’s a pencil
2. What are those?
A.They’re tables B. They’re chairs
3. What does your father do?
A. He’s an engineer B. He’s a teacher
4. How old is Nam?
A. He’s eleven years old B. He’s twelve years old.
5. How do you spell your name?
A. It’s M-A-R-Y B. It’s L-I-S-A
Part 2. Listen and write (1.25 pts)
LANGUAGE FOCUS (2.5 points)
Part 3: Choose the correct words to complete the following sentences (1.5pts)
1. ......................does she live?
A. What B. Who C. Where D. How
2. I live .............................Le Loi street .
A. at B. with C. on D. to
3. How many ............. are there?
A.people B. student C. desk D. table
4. These are my classmates . ......... are twelve years old.
A. You B. They C. We D. She
5. ................is my pencil.
A. This B. These C. They D. She
6. There are two .............in my living room.
A. watch B. watchs C. chairs D. chair
Part 4: Use “am, is, are” to complete the sentence (1pt)
She ................a good student.
I......................a student.
John..................absent from class today.
Henry and John .......................my brothers.
C/ WRITING (2.5 points)
Part 5: Do these sums and write in words (1.5pts)
eighty-seven + nine =
fifteen + thirty =
seventy + thirty =
one + forty-nine =
fifteen + five =
nine + three =
Part 6: Find the mistakes (1pt)
How many student are there in your family?
She is ten year old.
There is three chairs in my living room.
They live at Nguyen Hue street.
D/ READING (2.5 points)
Part 7: Use the words given to complete the dialog (1.5 pts)Teacher: What’s your ……………?
Nam: ……….. name’s Nam.
Teacher: How ……….are you?
Nam: I’m eleven …………. old.
Teacher: ………. do you live?
Nam: I ……… on Pham Van Thuan street.


Part 8: Read and answer the questions (1pt)
Hello. My name is Trang. I am twelve years old. I am a student. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. We live on Vo Thi Sau street. My father is forty years old. He is a teacher. My mother is thirty- eight years old. She is a doctor. My brother is fifteen. He is a student.

1. How many people are there in her family?
.......................................................................................................................................
2. Where do they live?
.......................................................................................................................................
3. How old is her father?
.......................................................................................................................................
4. Is her mother a doctor?
.......................................................................................................................................

ĐÁP ÁN
A/ LISTENING
Part 1. Listen and circle the right answer. (1.25 pts)
2. 3. 4. 5.
Part 2. Listen and write (1.25 pts)
2. 3. 4. 5.

B/ LANGUAGE FOCUS
Part 3: Choose the correct words to complete the following sentences (1.5pts)
1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.C
Part 4: Use “am, is, are” to complete the sentence (1pt)
1. is 2
 
Gửi ý kiến