Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Dương Quốc Philippin
Ngày gửi: 09h:04' 26-09-2018
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 1168
Số lượt thích: 0 người
Full name:………………………………. THE FIRST ENGLISH TEST
Class: 6… Time: 45 minutes

Marks
Teacher’s idea


I. Chọn từ có gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại: 1đ
1. A. eraser B. stereo C. bench D. pencil
2. A. classroom B. lamp C. armchair D. family
3. A. live B. sit C. night D. television
4. A. telephone B. pen C. evening D. engineer
II. Khoanh tròn đáp án đúng nhất: 2đ
1. ………….. is your name? - My name is Lan.
A. Who B. What C. How D. Where
2. There are four ………………in my family: my father, my mother, my sister and I.
A. table B. people C. window D. door
3. How are you?
A. I’m five B. I am Nam C. I’m fine, thanks D. I’m twelve
4. Where do you live? – I live ……… Nguyen Trai Street.
A. in B. at C. to D. on
5. How old is he?
A. She is twelve B. I’m twelve C. He is twelve D. I’m fine
6. He ………………………a student.
A. is B. am C. are D. being
7. It is …………..armchair.
A. the B. an C. a D. X
8. What are these?
A. It’s a table B. They’re table C. It’s table D. They’re tables
III. Đọc đoạn văn và ghi T (đúng) hay F (sai) cho các câu dưới đây: 2,5đ
I’m Lan. I’m fifteen years old. This is my family. We are in the living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is fifty-two. He is a doctor. This is my mother. She is thirty-nine. She is a nurse. My brother is twelve. He is Song. He is a student.
Vd: 0. Lan’s mother is forty ………F
1. Lan is twelve years old. .........................
2. There are five people in her family. .........................
3. Her father is an engineer. .........................
4. Her mother is a nurse. .........................
5. Her brother is a student. .........................

IV. Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 2đ
Nga is …….. (a / an) teacher.
They are ………….. ( a doctor / doctors).
There ……….. (am / are) couches in the living room.
I live ……….. (on / in) Tran Hung Dao Street.
V. Viết các số sau bằng tiếng anh: 2,5đ
Vd : 7: seven
1. 3: ……………………………………………………
2. 20: ……………………………………………………
3. 35: ……………………………………………………
4. 45: ……………………………………………………
5. 60: ……………………………………………………

……..THE END………ANSWER KEYS

I. Chọn từ có gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại : 1đ
1.A 2. B 3. C 4. C
II. Khoanh tròn đáp đúng nhất : 2đ
1. B 2. B 3. C 4. D
5. C 6. A 7. B 8. D
III. Đọc đoạn văn và ghi T (đúng) hay F (sai) cho các câu dưới đây : 2,5đ
1. F 2. F 3. F 4. T 5. T
IV. Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống : 2đ
1. Nga is a teacher.
2. They are doctors.
3. There are couches in the living room.
4. I live on Tran Hung Dao Street.
V. Viết các số sau bằng tiếng anh : 2,5đ
1. 3: three
2. 20: twenty
3. 35: thirty - five
4. 45: forty - five
5. 70: seventy
…THE END…


maxtric

Part/
Section/
Q. no.
Q
 
Gửi ý kiến