Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Huỳnh Tuyết Minh
Ngày gửi: 22h:21' 27-09-2018
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 - Năm học: 2018 -2019
Môn: HÓA HỌC – LỚP 11
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Họ và tên ................................................................................. Lớp:..........................................................................................
Cho NTK: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; P = 31; K = 39; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Câu 1: Phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là
A. BaS + H2SO4 (loãng) ( H2S +2 BaSO4. B. FeS(r) + 2HCl ( 2H2S + FeCl2
C. H2 + S ( H2S D. Na2S +2 HCl ( H2S +2 NaCl.
Câu 2: Những chất trong dãy nào sau đây là chất điện li mạnh
A. CaCO3, FeCl3, H2SO4 B. Na2SO4, CH3COONa, Fe(OH)3
C. HCl, CH3COONH4, NaCl D. NaOH, CH3COOH, Fe2(SO4)3
Câu 3: Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng
A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. dung dịch NaCl D. dung dịch BaCl
Câu 4: Theo thuyết A-re-ni-ut chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính
A. Fe(OH)2 B. Ba(OH)2 C. KOH D. Zn(OH)2
Câu 5: Phương trình điện li nào viết đúng?
A. H2S ( 2H+ + S2- B. KOH ( K+ + OH-
C. HClO ( H+ + ClO- D. NaCl Na+ + Cl-
Câu 6: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li
A. BaCl2 B. Saccarozơ (C12H22O11)
C. CuCl2 D. HBr
Câu 7: Chất nào sau đây là điện li yếu
A. HCl B. KOH C. HF D. NaCl
Câu 8: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được
A. NaCl trong nước B. NaOH nóng chảy C. NaCl nóng chảy D. NaCl khan
Câu 9: Muối nào sau đây là muối axit
A. Na2CO3 B. NaBr C. CH3COONa D. NaHCO3
Câu 10: Phương trình điện li nào đúng?
A. Ca(OH)2 ( Ca+ + 2 OH- B. AlCl3 ( Al 3+ +3 Cl2-
C. CaCl2 ( Ba+ +2 Cl- D. Al2(SO4)3 ( 2Al 3+ +3 SO42-
Câu 11: Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li xảy ra khi:
A. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu
B. Sản phẩm tạo màu
C. Chất phản ứng là các chất dễ tan
D. Chất phản ứng là các chất điện li mạnh
Câu 12: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?
A. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ. B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
C. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng. D. Dd có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
Câu 13: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch:
A. Na+, NO3-, Mg2+, Cl- B. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-
C. NH4+, OH-, Fe3+, Cl- D. H+, NH4+, SO42-, Cl-
Câu 14: Cho phản ứng ion thu gọn H+ + OH- →H2O. Phản ứng xảy ra được là vì
A. Sản phẩm sau phản ứng có chất tan B. Sản phẩm sau phản ứng có chất điện li yếu
C. Sản phẩm sau phản ứng có chất khí. D. Sản phẩm sau phản ứng có chất kết tủa.
Câu 15: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
A. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.
B. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .
C. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
D. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
Câu 16: Một dung dịch có [H+] = 10-9M. Môi trường của dung dịch này là:
A. trung tính B. Axit C. Bazơ D. Không xác định được
Câu 17: Hãy chỉ ra câu trả lời sai:
 
Gửi ý kiến