Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Phương
Ngày gửi: 11h:30' 11-10-2018
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 1056
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ1)
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TIẾNG ANHI. LISTEN:
A. Lan is talking about her family. Listen and choose the correct answer: (2,0pts)
1. There are …….people in her family
A. four B. five C. three
2. Her family are in the…..
A. dining room B. living room C. bedroom
3. Her father is…………….
A. a teacher B. a nurse C. an engineer
4. Her brother is……………
A. eight B. eighteen C. twenty-eight
B. Ba is talking aobut his family. Listen about decide whether the sentences are True (T) or False (F): (1pt)
5. Ba is 12 7. His sister is a student
6. His father is an engineer . 8.His sister is 16

II. PHONETIC: Which word in each line has the underlined part pronounced differently (1,0pt)

9 . a. pencil
b. desk
c. telephone
d. bench

10. a. books
b. lamps
c. chairs
d. students

11. a. couches
b. bookshelves
c. benches
d. watches

12. television.
b. twelve
c. evening
d. eleven


III. LANGUAGE FOCUS: Choose the best word or phrases to complete the sentences (2,0pts)
13. Hoa and Ba ( is/ are / am) students.
14. This is my brother. ( My / Her / His) name is Nam.
15. (How / How many / What) people are there in your family? - Four.
16. My mother is ( a/ an / the ) engineer.
17. Hoa lives ( on / in /at) 45 Cai Dam street.
18. ( What / Who / Where) is that? - It`s Miss Lien.
19. How old are you ? - (I’m fine, thanks / I’m five / Good night)
20. There ( is / are / isn`t ) two books on the desk.
IV. READ:
A. Read the paragraph and answer the questions (1pt)
My name is Hoa. I’m twelve. This is my family. We are in our house. There are four people in my family: my father, my mother, my sister and me. This is my father. He is forty- five. He is a nurse . This is my mother. She is thirty - nine. She is a nurse, too. My sister is a student.
21. Where are Hoa and her family?..............................................................................
22. How old is her father?.............................................................................................
23. What does her mother do?......................................................................................
24. How many people are there in her family?............................................................
B. Read the paragraph anddecide whether the sentences below are True (T) or False (F): (1pt)
My name is Song. I’m eleven.There are five people in my family. My father is 42. He is a doctor. My mother is a nurse. She is 39. My two sisters are 20. They are both students. I love my family.
25. Song is 11. 27. His mother and his father are doctors.
26. He has got two sisters . 28. Song loves his family.
V. WRITE:
A. Complete the sentences by your own: (0,4pt)
29. My mother is………..…old. 30. My name is…….I’m……
B. Use the suggested words and phrases to write about Hoa (1,6pts)
0- This / Hoa.
This is Hoa..
She / ten/ years old.She / student. There / four people / her family. Father / forty -five /.
Mother / forty - three/. They / teacher. Brother / seventeen. He / student / too. They / live/Cai Dam street/ Halong

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ1.)
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TIẾNG ANH 6ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

LISTENING
Phần A ( Mỗicâuđúngđược 0,5 điểm)
Phần B ( Mỗicâuđúngđược 0,25 điểm)
A
 
Gửi ý kiến