Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ca Van Thuong
Ngày gửi: 15h:10' 11-10-2018
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 368
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOA
TỔ: VĂN - NGOẠI NGỮ
ĐỀ CHÍNH THỨC


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
TIẾT 13 (PPCT)
Môn: TIẾNG ANH - Lớp 9
NĂM HỌC: 2018- 2019 Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao TN
 TL
TN
TL
 TN
TL
TN
TL


A. Listening.
- Listen to a talk, then circle the best option.
- Listen and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

51,25


30,75


20,5
102,5

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
1,25

3
0,75


2
0,510
2,5=25%

B. Reading.
- Read the passage from unit 1 to unit 2), and then decide whether the statements are true (T) or false (F).
- Read the passage then choose the best answer for each space to complete passage.
4
1,0

6
1,5

 10
2,5

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,06
1,510
2,5=25%


C. Writing.
- Write sentences beginning with "I wish".
- Change the sentence from active into the passive.

6
1,5

 4
1,0
 10
2,5

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

6
1,5

4
1,0
10
2,5=25%

D. Phonetic and Language focus.
- Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
- Choose the best answer to complete the sentences

3

0,75
7

1,75Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
0,75
7
1,75

10
2,5=25%

Tổng

12

3,0
16

4,0
8

2,0
4

1,0
40

10=100%TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOA
TỔ: VĂN - NGOẠI NGỮ
ĐỀ CHÍNH THỨC

Có 03 trang
KIỂM TRA 1 TIẾT
TIẾT 13 (PPCT)
Môn: TIẾNG ANH - Lớp 9
NĂM HỌC: 2018- 2019
Name:........................................................... Class: ............... Score:...................
A. LISTENING (2.5P)
I. Listen to a talk, then circle the best option to complete the passage. (1.25p)

Sam is a (1)……. He takes care of (2)……….. He smiles at them. He (3)……….. them medicine. He gives stickers to the (4)………. patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He makes them feel better. This makes him happy. He loves (5)………. job. He goes home proud.
1. A. doctor B. teacher C. farmer
2. A. patients B. people C. children
3. A. gives B. has C. makes
4. A. young B. youngest C. younger
5. A. the B. his C. her
II. Listen and then decide whether the statements are true (T) or false (F). (1.25p)
1………… She is thirty.
2………… She begins to walk.
3………… She drops the glass.
4………… The puddle is small.
5………… She is sad.
B. READING (2.5P)
I. Read the passage then choose the best
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓