Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tuấn Khang
Ngày gửi: 11h:39' 15-10-2018
Dung lượng: 15.2 KB
Số lượt tải: 809
Số lượt thích: 0 người

Đề kiểm tra học kỳ II năm học
2015 – 2016
Môn: Tiếng Anh 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề chẵn


Họ và tên:………………………………Số báo danh:……………….
Lớp:………………..Phòng thi:………...

I. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi câu sau (1,0)
1. A. students B. teachers C. stamps D. books
2. A. lips B. ears C. eyes D. toes.
3. A. tall B. water C. camp D. wall
4. A. meat B. teacher C. peas D. head.
II. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) (2,5 điểm)
1. She __________ an apple now.
A. eat B. eats C. are eating D. is eating
2. It is often __________ in June in the Summer .
A. hot B. cool C. cold D. warm
3. __________ are you going to stay here? – For a week.
A. How far B. How often C. How long D. How much
4. __________ he play basketball? – No, he doesn’t.
A. Do B. Is C. Does D. Are
5. Thu __________ to school by car.
A. goes sometimes B. sometimes goes C. go sometimes D. sometimes go
6. What about __________ a cup of tea?
A. have B. do you have C. having D. drink
7. __________ meat do you want? – A kilo.
A. How much B. How many C. How D. What
8. He isn’t fat. He’s __________.
A. big B. short C. thin D. tall
9. Would you like __________ tea?
A. a B. any C. an D. some
10. __________ is good for our health.
A. Coffee B. Milk C. Beer D. Wine
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: (1,5 điểm):
1) Nam usually (study)__________ in the library in the afternoons but he sometimes (play)___________ soccer with his friends.
2) The girls (skip) ________________ ropes in the school yard at the moment.
3) They (visit) _______________ Ha Long bay this summer vacation.
4) Mr Minh (not live) ___________in toun. His house (be)_________ in the country.
IV. Kết hợp một câu trả lời ở cột B tương ứng với một câu hỏi ở cột A (1,0 điểm)
A
B

1. Which language do you speak?
A. Yes, I do .

2. What do you want to do?
B. Vietnamese.

3. How many oranges does he want?
C. To go to Hue.

4. Do you play football in your free time?
D. Half a dozen.

 1 ( 2 ( 3 ( 4 (


V. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn, sau đó đánh dấu TRUE (T) (đúng) hoặc FALSE (F) (sai) vào câu 1 và 2; Trả lời câu hỏi (3) và (4) (2,0 điểm)

with
always
weekend
camp

 Minh likes walking. On the (1) __________, he often goes walking in the mountains. He usually goes (2) _______ two friends. Minh and his friends (3) ________ wear strong boots and warm clothes. They always take food, water and a camping stove. Sometimes they (4) _________ overnight.
1. _____ Minh often goes walking in the mountains on the weekend.
2. _____ Minh and his friends wear warm clothes for walking.
3. What do they always take?
-……………………………………………………………………………………
4. Do they sometimes camp over night?
-……………………………………………………………………………………

VI. Đặt câu hỏi cho những phần gạch chân ở câu trả lời sau. (1.5 points)
1. .......................................................................? - He is from China
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓