Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Máy Tính
Người gửi: Nguyễn Việt Toàn
Ngày gửi: 22h:20' 19-10-2018
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 842
Số lượt thích: 0 người
Trường : ………………. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp : …….. MÔN : TOÁN 8 ĐẠI
Họ và tên : ………………………. THỜI GIAN 45 PHÚT

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáoĐỀ BÀI:

Phần I: Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở các câu sau:
Câu 1: Kết quả của phép tính - 2x (x - y)là
A. x2 + 2xy B. -.x2 - 2xy C. -2x2 + 2xy D. 2x2 - 2xy
Câu 2: Kết quả của phép tính()2là
A. 1/9 y2 - y + 9 B. 1/3 y2 - 2y + 9 C. 1/9 y2 - 2y +9 D. 1/9 y2 - 9
Câu 3: Kết quả của phép tính : (0,3 - 1/2x).(0,3 + 1/2x) là
A. 0,9 - 1/4x2 B. 0,09 - 1/4x2 C. 0,009 - 1/2x2 D. 0,09 - 1/4x
Câu 4: Hiệu 9y2 - 4 có thể viết dưới dạng tích là:
A. (3y - 2)2 B. (3y + 2)2 C. (3y - 2).(3y + 2) D. (2y - 3). (2y + 3)
Câu 5: Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức về dạng
A. Tổng của nhiều tích
B. Tích của các đơn thức
C. Tích của các đơn thức và đa thức
D. Tích của nhiều hạng tử
Câu 6: Để phân tích đa thức 3x2y - 5xy2 thành nhân tử, ta sử dụng phương pháp
A. Đặt nhân tử chung
B. Dùng hằng đẳng thức
C. Phối hợp cả hai phương pháp trên
D. Không sử dụng hai phương pháp trên
Câu7: Kết quả của phép phân tích đa thức a2 (a - b) - (a - b) thành nhân tử là
A. (a - b).a2 B. (a - b).(a2 + 1) C. (a - b). (a - 1). (a + 1) D. (a - b) (1 - a2)
Câu 8: Kết quả của phép tính (3x2 - 12) : (x - 2) là
A. 3(x - 2) B. x + 2 C.x - 2 D. 3(x + 2)
Phần II: Tự luận
Câu 1: Rút gọn biểu thức sau:
a, (3x - 1)2 + 2(3x - 1)(2x + 1) + (2x + 1)2
b, (x2 + 1)(x - 3) - (x - 3)(x2 - 1)
Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
a, 15x2y2 - 5xy2 + 10y2
b, 5x3 - 5x2y -10x2 + 10xy
c, 2x2 - 5x - 7
Câu 3: Tính: (x - 2y) (3xy + 7)
Câu 4: Chứng minh rằng:
x 2 - 2x + 2 ≥ 0 với mọi x
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Trường : ………………. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp : …….. MÔN : TOÁN 8 HÌNH
Họ và tên : ………………………. THỜI GIAN 45 PHÚT

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáoI - PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng.
Hình thang cân ABCD (AB // CD) có BAD = 900, tứ giác ABCD là hình gì?
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông.
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng.
Một hình vuông có chu vi là 20cm. Đường chéo của hình vuông đó là:
A. 10cm B. cm C. 8cm D. cm
Câu 3: Chọn câu trả lời sai.
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
No_avatar

 

Phần I: Trắc nghiệm

            Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở các câu sau:

Câu 1: Kết quả của phép tính - 2x (x - y)là

            A. x2 + 2xy                B. -.x2 - 2xy               C. -2x2 + 2xy             D. 2x2 - 2xy

Câu 2: Kết quả của phép tính()2

            A. 1/9 y2 - y + 9        B. 1/3 y2 - 2y + 9        C. 1/9 y2 - 2y +9                  D. 1/9 y2 - 9

Câu 3: Kết quả của phép tính : (0,3 - 1/2x).(0,3 + 1/2x) là

            A. 0,9 - 1/4x2             B. 0,09 - 1/4x2            C. 0,009 - 1/2x2                    D. 0,09 - 1/4x

Câu 4: Hiệu 9y2 - 4 có thể viết dưới dạng tích là:

            A. (3y - 2)2                B. (3y + 2)2                C. (3y - 2).(3y + 2)           D. (2y - 3). (2y + 3)

Câu 5: Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức về dạng

            A. Tổng của nhiều tích

            B. Tích của các đơn thức

            C. Tích của các đơn thức và đa thức

            D. Tích của nhiều hạng tử

Câu 6: Để phân tích đa thức 3x2y - 5xy2 thành nhân tử, ta sử dụng phương pháp

            A. Đặt nhân tử chung

            B. Dùng hằng đẳng thức

            C. Phối hợp cả hai phương pháp trên

            D. Không sử dụng hai phương pháp trên

Câu7: Kết quả của phép phân tích đa thức a2 (a - b) - (a - b) thành nhân tử là

            A. (a - b).a2          B. (a - b).(a2 + 1)          C. (a - b). (a - 1). (a + 1)        D. (a - b) (1 - a2)

Câu 8:  Kết quả của phép tính (3x2 - 12) : (x - 2) là

            A. 3(x - 2)                  B. x + 2                         C.x - 2                                 D. 3(x +  2)

 
Gửi ý kiến