Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Hải Yến
Ngày gửi: 22h:33' 18-11-2018
Dung lượng: 25.6 KB
Số lượt tải: 425
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Bắc Lũng)

Name: ………………….. THE TEST No1 FOR 45ms
Class: 6 …... Subject: English
Marks Teacher’s comments
PART I: LISTENING
I.Listen to the passage and tick T (true) or F (False) to the following statements.
( Nghe đoạn văn và chọn đúng hay sai theo những câu sau) (1,5pts)
TT

T
F

1
Ba is eleven years old. And he is a student.2
Ba`s father is a doctor.3
Ba`s mother is a teacher.4
Lan is fifteen.5
There are five people in Ba`s family.II.Listen to the dialogue and fill in the blanks. ( 1,0pts)
Hi. I’m Ba. I’m years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a . This is my mother. name’s Nga. She’s a teacher, too. This is my sisiter, Lan. She’s fifteen. She’s a student. I’m her ............
PART II: LANGUAGE FOCUS
I.Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. ( 0,5pts)
1. A. night B. window C. sit D. this
2. A. close B. old C. open D. come
3. A. too B. room C. door D. stool
4.A. these B. three C. thank D. thirty
5.A. bench B. open C. bookshelf D. telephone
II.Choose the best answers: (Chọn câu trả lời đúng nhất)(2,0pts):
1.She.................................................................................................a good student.
a.am b.are c.is d.aren`t
2.What is this? -It`s....................................................................................................
a.an eraser b.a eraser c.erasers d.an erasers
3.What are those?- They are.....................................................................................
a.a couch b.couches c.couchs d.a couches
4.My mother and father..............................................................................teachers.
a.is b.are c.do d.does
5.Nam and........................................................................sisters live in Hai Ha.
a.he`s b.her c.his d.she
6.Mai and Lan.......................................................................go to school everyday.
a.is b.are c.am d. ø
7.What`s her name?...............................................................................name`s Hoa.
a.his b.their c.her d.my
8.She lives....................................................................................................a street.
a.in b.on c.at d.for
9.When our teacher comes in, we.............................................................................
a.sit down b.stand up c.open your book d.close your book
10.Is this your book?-Yes,.........................................................................................
a. it`s your book. b. it`s my book. c. this is. d. is it.

PART III:READING
I.Read the passage carefully,then answer the questions (1,5pts):
This is Peter. He is twenty-three years old and he is an engineer.There are five people in his family : his father, his mother, his two sisters and he. His father is forty-one and he is an engineer, too. His mother is forty-eight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen.They are students.
1.What is his name?
...................................................................................................................................
2. How many people are there in his family?
………………………………………………………………………………………..
3.Is his father an engineer?
...................................................................................................................................
4.How old are his sisters?
...................................................................................................................................
5.What do his sisters do?
...................................................................................................................................
II .Read the passage carefully and tick T/F sentences(1,0pst)
There are 4 people in his family. ...........
His father is an engineer. ...........
His mother is a teacher. ..........
His sisters are doctors ………

PART VI: WRITTING
I.Order the words to make the meaningful sentences. ( 1,5pts)
1. hundred/ the / are / bookshelf/ there/ in/ books / two//.
………………………………………………………………………………………
2.engineer/ father / old / an / is/ my / 45/ and / is/
 
Gửi ý kiến