Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần văn trung hải
Ngày gửi: 15h:02' 10-12-2018
Dung lượng: 97.9 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Đề ôn tập Hóa học


Phần trắc nghiệm
Ở điều kiện tiêu chuẩn (t = 00C, p = 1 atm) 2g H2 và 32g O2 chiếm thể tích như thế nào?
A.Khác nhau. B. Cùng 11,2 lít.
C. Cùng 22,4 lít. D. Bằng nhau.
Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết ion?
A. NaCl, CaO, MgCl2. B.KCl, HCl, CH4.
C. NaCl, KOH, CCl4. D.NaBr, Ba(OH)2, H2O.
Các hợp chất nào dưới đây có liên kết ion?
A. CaO, NaNO3, KCl. B.MgO, H2O, CaCl2.
C. CH4, Cl2O, CaC2. D. CaCl2, Na2O, CO2.
Ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol chất nào sau đây có thể tính bằng
A. 11,2 lít. B.1 lít. C. 22,4 lít. D. 2,24 lít.
Muối nào thích hợp cả liên kết ion và liên kết cộng hóa trị?
A. NH4Br. B.NaNO2.
C. NH4Br và NaNO2. D. Tất cả sai.
Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị
A. H2O. B.CaCl2. C. NaOH. D. KOH.
X là nguyên tử có chứa 19 proton, Y là nguyên tử có chứa 17 electron. Công thức của hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố này có thể là:
A. X2Y với liên kết cộng hóa trị. B.XY2 với liên kết ion.
C. XY với liên kết ion. D. X3Y2 với liên kết cộng hóa trị
Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất?
A. H2. B.N2. C. HCl. D. CH4.
Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết:
A.Cộng hoá trị khôngcực. B. Hiđro.
C.Cộng hoá trị có cực. D. Ion.
Dãy các chất nào có liên kết đôi trong phân tử?
A. C2H4, CO2, N2. B.Cl2, H2S, H2O.
C. Br2, CCl4, NH3. D. CH4, Cl2, N2.
Phần tự luận
Nguyên tử của nguyên tố A có 11 electron p.
Viết cầu hình electron của nguyên tử A và xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn.
Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng của A, cho biết chúng có tính axit hay bazơ?
Nguyên tố A có thể hình thành liên kết hoa học nào? Cho ví dụ.
Tổng số proton trong hai ion XA32-, XA42- lần lượt là 40 và 48.
Xác định vị trí của X, A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Viết công thức và cho biết số electron của các ion XA32-, XA42-.

No_avatar

đề dễ quá thầy ơi. em làm có 15 phút à Cười nhăn răngCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến