Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày gửi: 09h:38' 23-12-2018
Dung lượng: 180.5 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
I. Ma

Nội dung cần kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao


I. Pronuciation
(10%)
Pronunciate
o ,oo ,y . ed
Số câu:4
Số điểm:1
Số câu:4
Số điểm:1II. Language focus(40%)
1.Choose the words to fill in the blank

2. correct the form of the verb


- Preposition
- model verbs
- adverb of manner
- used to


- Asking for a favor
- reported speech
- gerund
-try- structure
prepositionSố câu:4
Số điểm:1
Số câu:3
Số điểm:1,5Số câu:2
Số điểm:0,5Số câu:1
Số điểm:0,5


Số câu:2
Số điểm:0,5
Số câu:8
Số điểm:2
Số câu:4
Số điểm:2

III.Reading
(20%)

Read and answer about Linh”learning English
Số câu:2
Số điểm:1
Số câu:2
Số điểm:1

Số câu:4
Số điểm:2
IV. Writing
(30%)
1.Change these sentences into reported speech

2.Arrange the words to make the complete the sentences

3.correct form of the words
Reported speech about
Request
AdviceBe going to
reported


Adverb of manner
-Adjectives
- noun er


Số câu:2
Số điểm:1

Số câu:2
Số điểm:1


Số câu:2
Số điểm:0,5
Số câu:2
Số điểm:0,5

Số câu:2
Số điểm:1

Số câu:2
Số điểm:1


Số câu:4
Số điểm:1Tổng(100%)

Số câu:13
Số điểm:4,5
Số câu:5
Số điểm:2
Số câu:6
Số điểm:2,5
Số câu:4
Số điểm:1
Số câu:24
Số điểm:10


Name: ...............................

II. Đề

I. Choose the word thathas a different pronounced from the orders (1m)
1) a. move b. to c. go d. do
2) a. looked b. visited c. wanted d. needed
3) a. beauty b. country c. try d. lucky
4) a. cook b. school c. afternoon d. noodles

II. Choose the best answer (2.ms)

1) Her parents are always proud ............................. her. (on / of / at)
2) We have ............................. ways of learning a foreign language.
(different / difference / differently)
3) I’ll try my ............................. to improve my English. (better / best / good)
4) Could you ............................. me a favor, please ? (get / do / think)
5) Mai speaks English ............................. (good / bad / well)
6) We will meet him ............................. Monday. (for / in / on)
7) Lan was born in Vietnam. Vietnamese is her .............................
(foerign language / second language / mother tongue)
8) My grandmother used ............................. after my uncle and my aunt.
(look / to look / looking)
III.Correct the form of the verbs (2ms)

1. Can you < come >………… with me ? .
2. I try my best < learn>……..my listening skill every day .
3. She told me < go >…….. to bed early .
4.I don’t like ……. the dishes.

IV. Give correct form of the words(1m):

The (learn )………… must learn new words the first.
The ( differ) …………. between them are quite (clearly).
She sings very ( beauty)…………………..
She is beautiful with a ( love) ……………..smile.

V. Read the passage and answer the questions (2ms)

In the first year of high school
 
Gửi ý kiến