Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn thị thương
Ngày gửi: 21h:00' 20-03-2019
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 435
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)


KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số (Đề 01)
Họ tên: ………………………. Ngày kiểm tra:02 /04/2013
Điểm
Nhận xétA. TRẮC NGHỆM: (3đ)
Đề: 1
A/ Trắc nghiệm: 3 điểm
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 8)
1) Giá trị của biểu thức P = x2y3+ 2x3 – y2  tại x = -1; y =2 là
A 2 B 4 C 6 D 8
2) Bậc của đơn thức -32x5y3z2 là
A 12 B 5 C 10 D 3
3) Kết quả phép tính (-x2y2).(3x3y4) là
A x5y8 B -x5y6 C -x6y8 D -3 x5y6
4) Kết quả thu gọn của đa thức x3y2 + 4x3y2 - x3y2 là:
A x3y2 B  x3y2 C  x3y2 D  x3y2
5) Kết quả của phép tính (– 2x + 1) + (3x2 + 4x +1) là
A 5x3+ 3x2 – 2x + 2 B 5x3- 3x2 – 2x + 2
C 5x3+ 3x2 + 2x + 2 D 5x3- 3x2 – 2x +2
6) Kết quả của phép tính (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x -1) là
A 2x3+ 3x2 – 6x + 2 B 2x3- 3x2 – 6x + 2
C 2x3- 3x2 + 6x + 2 D 2x3- 3x2 – 6x – 2
B/ Tự luận: (7điểm)

Bài 1 (1.5 điểm) Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng
5xy2 ; -2x2y; 7x2y2 ; - x2y; 4 x2y2 ; x2y;  x2y2; -2 xy2 ;
Bài 2 (3 điểm): Cho hai đa thức: M(x) = 3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1
và N(x) = -3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5
a) Tính : P(x) = M(x) + N(x)
b) Tính : Q(x) = M(x) – N(x)
c) Tính giá trị của biểu của P(x) tại x = -2
Bài 3: (2 điểm) Tìm đa thức M , N biết
M +  = 
 = 
Bài 4 (0.5 đ): Tìm nghiệm của đa thức sau:
a) 4x - 5 ; b) x2 – 2x .


KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số (Đề )
Họ tên: ………………………. Ngày kiểm tra:02 /04/2013
Điểm
Nhận xétĐề: 2
A/ Trắc nghiệm: 3 điểm
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 8)
1) Giá trị của biểu thức P = x2y3+ 2x3 – y2  tại x = 1; y =-2 là
A -4 B -6 C -8 D -10
2) Bậc của đơn thức -32x3y3z2 là
A 5 B 8 C 10 D 3
3) Kết quả phép tính (-x2y3).(3x3y4) là
A x5y8 B -x5y6 C -x5y7 D -3 x6y7
4) Kết quả thu gọn của đa thức x3y2 + 3x3y2 - x3y2 là:
A x3y2 B x3y2 C  x3y2 D  x3y2
5)Kết quả của phép tính (+ 2x + 1) + (3x2 - 4x +1) là
A 5x3+ 3x2 – 2x + 2 B 5x3- 3x2 – 2x + 2
C 5x3+ 3x2 + 2x + 2 D 5x3- 3x2 – 2x +2
6)Kết quả của phép tính (2x3 + 2x + 1) - (3x2 - 4x -1) là
A 2x3+ 3x2 – 6x + 2 B 2x3- 3x2 – 6x + 2
C 2x3- 3x2 + 6x + 2 D 2x3- 3x2 – 6x - 2
B/ Tự luận: (7điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tìm đa thức M , N biết
a) M
 
Gửi ý kiến