Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu thi huong
Ngày gửi: 20h:47' 12-05-2019
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐT THáI BìNH
TRƯỜNG THPT NGUYễN HUệ

KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG ANH 10
Thời gian làm bài: 45 phút;( không kể phát đề)
Mã 101

I. Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:
Câu 1: A. watched B. kicked C. stopped D. loved
Câu 2. A. photograph B. physics C. Stephen D. phone
Câu 3. A. study B. visitor C. return D. nation
Câu 4. A. lock B. skin C. kick D. knock
Câu 5. A. music B. sound C. cousin D. please
II. Choose the best answer to complete the following sentences:
Câu 6: I`m saving money .................... a cassette player.
A. buy B. to buy C. to buying D. buying
Câu 7. Wildlife all over the world is ………………… danger.
A. to B. for C. with D. in
Câu 8. The cinema changed completely at ………………… end of ………………. 1920s.
A. the / o B. the / the C. an / the D. o / the
Câu 9. Tom and Jerry is a(n) ............................ film.
A. science fiction B. cartoon C. love story D. action
Câu 10. ..................... going to the cinema tonight, Lan?
A. Would you like B. How about C. Why don`t we D. Let`s
Câu 11. Jane likes living in a city. She wouldn`t be happy if she .................. in the country
A. lived B. would live C. had lived D. lives
Câu 12. I prefer cartoon film .................... love story film.
A. in B. to C. of D. at
Câu 13. When I was a little child, my mother often told me a fairy tale to ...................... me to sleep
A. relax B. make C. delight D. lull
Câu 14. Paul still goes to football game ......................... his illness.
A. In spite B. despite C. although D. though
Câu 15. A new bridge ………………………. across the Rach Mieu river since 2001.
A. has built B. have built C. has been built D. have been built
Câu 16. ...................... come to dinner on Saturday?
A. Let`s B. Would you mind C. Do you feel like D. How about
Câu 17. I went to the library ..................... last night.
A. study B. studying C. to studying D. to study
Câu 18. Van Cao is one of the most well-known ……………………in Viet Nam.
A. actors B. musicians C. singers D. authors
Câu 19. She is very beautiful with ...................... smile.
A. fascinates B. fascinating C. fascinated D. fascinate
Câu 20. Mai and I have decided to have a party. We …………..lot of people.
A. will invite B. are inviting C. invited D. are going to invite
Câu 21. Water pollution is more and more serious due to the tests of nuclear weapons in the sea and oceans.
A. circulation B. elimination C. environment D. contamination
Câu 22. We know a lot of people ...................... live in London.
A. which B. whose C. whom D. who
Câu 23. Germany was the ………………….. of the 2006 World Cup. The 18th World Cup was held there.
A. tournament B. trophy C. continent D. host nation
Câu 24. "Let`s play some music." "............................".
A. Thank you. B. Good idea C. Yes, please. D. Certainly.

Câu 25. If I sold my car, I .......................much money for it.
A. wouldn’t get B.. wouldn’t got C.. won’t get D. didn’t get
III. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting:
Câu 31: In summer, Peter usually plays the tennis every day.
A B C D
Câu 32: Nguyen Du, that wrote Kieu story, was one of the greatest Vietnamese poets.
A B C D
Câu 33: Pele was famous with his powerful kicking and controlling the
 
Gửi ý kiến