Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Anh
Ngày gửi: 16h:39' 21-07-2019
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 724
Số lượt thích: 1 người (PHAN QUỐC THẾ)
Hung Cuong Secondary School
Class: 6………
Student’s name : ……………………..
KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 Môn: TIẾNG ANH - LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút
Marks
Teacher’s Opinion

PART I : LISTEN
1.Listen to Ba talk about his family and tick T/F(1pt)
1. He is a student.
2. His father’s name is Ha.
3. His mother’s name is Mai.
4. His sister’s name is Lan .

2.Listen to Ba talk about his family and choose the best answer(1pt)
5. Ba is …………….. years old.
A. 12 B. 13 C. 10
6. His father is a……………
A. farmer B. student C. teacher
7. His mother is a……………
A. teacher B. student C. farmer
8. His sister is …………… years old.
A. 13 B.14 C. 15

PART II: GRAMMAR AND VOCAB
1.Odd one out (1pt)
9. A. sister B. brother C. father D. doctor
10.A. mother B. one C. four D. fifty
11.A. who B. what C. this D. how
12.A. is B. are C. am D. a

2. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences (2pts).
13.______ are you? I`m fine, thank you.
A. How old B. How C. How many
14.There ______ a big board in my classroom.
A. am B. is C. are
15.______ are in our classroom.
A. She B. We C. He
16.______ students are there in your class? There are 40.
A. How much B. How C. How many
17.______ are these? They`re my friends.
A. What B. Who C. How
18.______ are there in your classroom? Tables, chairs, a board and a teacher`s desk.
A. How many B. What C. How
19.______ is your house? It`s on Dien Bien Phu Street.
A. What B. Which C. Where
20.What ______ your parents do?
A. are B. does C. do

PART IV: READ
1.Read the passage and tick (() True or False. (1pt)
This is Minh’s family. There are five people in his family: his father, his mother, his brother, his sister and him. His parents are doctors. His brother and sister are students. Minh is in class 6B, too. His house is on Quang Trung Street.
21. There are four people in Minh’s family.
22. His parents are doctors.
23. His brother and sister aren’t students.
24. Minh lives on Quang Trung Street.

2.Read the passage and choose the best answer A, B, C for each question.(1pt)
My name is Bob. There are eight people in my family. My grandfather is old. He is seventy- five years old. My father is Tom. He is a doctor. My mother is a teacher. My sister is Jane and my brother is Jack. They are students. My uncle is Dane and he is an engineer. My aunt is Kate and she is a nurse.
25. How many people are there in Bob’s family?
A. 8 B. 5 C. 4
26.What does his mother do?
A. farmer B. student C. teacher
27. What is his brother’s name?
A. Bob B. Jack C. Kate
28. What does his father do?
A. doctor B. student C. teacher

PART IV: WRITE
1.Make complete sentences from the words given below(1pt).
29.My father / teacher
30.How many / pen / there / in the box ?
31.There / thirteen desks / classroom .
32. Where / your brother / live ?

2.Write a paragaph about yourself. You can use the question as promts(2pts)
What’s
 
Gửi ý kiến