Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Anh
Ngày gửi: 21h:36' 25-10-2019
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 714
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Khả Ngọc, Phạm bá nhân, huỳnh thị nhàn)
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲI
TRƯỜNG THCS HÙNG CƯỜNG Năm học 2016-2017
Môn:Tiếng Anh lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Full name:…………………………………
Class:…………

MarkI. Listening(2ps)
1/ Listen to the passage about my family, then choose the letter A, B, C or D representing the correct answer(1p)
This is my family. We are (1)….. our living room. There are (2)………..people in my family: my father, My mother, my brother and me. This is my father. He is forty. He is (3)……. engineer. This is mother. She is (4)……………. She is (5)…………. My brother is eight. He is a student.
A. in B. on C. at D. to
2 . A. two B. four C. five D. three
3 . A. the B. a C. an D. to
4 . A. thirty-six B. thirty-seven C. thirty-two D. thirty-five
5 . A. teacher B. nurse C. doctor D. engineer
2/ Listen to the passage about My day and decide T/F statements


T
F

1
She gets up at six2
 Nga gets up at ten3
She goes to the market4
Every afternoon she plays games5
She doesn’t her homeworkII – Grammar and vocabulary (2ps)
Circle the letter a.b.c or d representing the correct answer
1. .......................do you spell your name?
A. What               B. When                     C. Who D. How
2. They play soccer in a …….................
A. stadium B. hospital C. restaurant D. bakery
3. There is a movie theater ……................ a factory and a restaurant.
A. in B. between C. on D. next
4. School starts ……................. 7.30 in the morning.
A. of B. in C. on D. at
5. When ……..................you have English?
A. do B. does C. are D. is
6. We have English ……….............Monday and Thursday.
A. in B. on C. of D. at
7. Mr. Long is a teacher, and this is ................ school.
A. your B. my C. her D. his
8. His house…….................a big garden.
A. have B. has C. are D. is
9. There aren’t ………………… stores near my house .
A. any B some C a D.the
10. Do you like music? _..............................
A. Yes, I do. B. No, I don’t like. C. Yes, I am. D. No, I am not
B. Give the correct form the verbs to complete sentences
1. We……………(play) soccer in the yard now.
2. She often………………(go) to work at 8.30 in the morning and………………….(come) home at 6.00.
3.We……………….( not go) to the zoo very often.
4. Lan and Phuong ……………..(be) in the kitchen.
5. What are you going to do this summer holiday? We……………..((visit) Ha Long bay.
III – Reading: (2ps)
A. Reading the passage then choose the letter A.B.C or D to complete the passage.
I(1)……….…….usually eat breakfast. I only have(2)……….……. Of coffee. I don’t eat anything until about eleven o’clock. Then I have a biscuit and a glass of (3)……………..…
.For lunch, I usually have a salad. That’s (4)……..……… about two o’clock. I have(5)………..
……….at half past six in the afternoon.
1. A. don’t B. not C. am not D. no
2. A. a packet B. a cup C. a can D. a bar
3. A. peas B. rice C. chocolates D. milk
4. A. at B. on C. in D. of
5. breakfast B. lunch C. dinner D. supper

B.Read the text then choose True or False :
Hi. My name is Nam. I’m a student. I get up at half past five. I take a shower and
 
Gửi ý kiến