Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thành Văn
Ngày gửi: 22h:21' 27-10-2019
Dung lượng: 132.1 KB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN KIẾN THỤY
TRƯỜNG THCS ĐẠI HÀ
TA 7– ĐK1 – THCS Đại Hà– 2019
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ tên người ra đề: Nguyễn Trung Kiên
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - LỚP 7
Năm học 2019-2020
MÔN: TIẾNG ANH – Tiết: 25


A. MA TRẬN

Nhận biết - 4đ
Thông hiểu – 3đ
Vận dụng – 3đ
Tổng


Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận

Phonetics
- Pronunciation /ɜ:/ /ә/ /f/ /v/ /g/ /k/


4
1
4
1Vocab-
grammar
-verb of liking; imperative with more and less; present simple tense; future simple tense; vocabulary of hobby, health and community service; past simple, present perfect; preposition, coordinating conjunction
Match the questions with the answers
( 4 questions, 5 answers)

10
2,5
6
1,5


4
1Reading

Put a word from the box in each gap to complete the following passage.
( 5 words in the box)
Read and answer the questions.
4
1
3
1,5


4
1
3
1,5

Writing

-Rearrange the words to make meaningful sentences. ( 3 sentences)
-Rewrite the sentences so that their meaning stays the same / Write full sentences, using the words given ( 1 sentence)
Rewrite the sentences so that their meaning stays the same / Write full sentences, using the words given


6
1,5
4
1


2
0,5

Listening
Listen and decide if these sentences are true or false.

Listen and answer the questions.
3
1,5
2
1


3
1,5
2
1

Tổng
13
4


8
2
4
1


7
3
21
6
11
440%20 %

10 %30%

60%

40%


B. ĐỀ BÀI
I. Find the word which has a different sound in the part underlined. (1point)
1. A. knife B. of C. leaf D. life
2. A. although B. enough C. paragraph D. cough
3. A. junk B. sun C. put D. adult
4. A. headache B. architect C. chemical D. children
II.Choose the correct answer. ( 1,5 points)
1.Do more exercise…………eat more fruit and vegetabes
a.but b.or c. and d. so
2.Nam’s friend often ……him stamps from other countries
a.give b. gives c. gave d. will give
3.What does your father do ………his free time?
a.at b. in c. while d. on
4. My brother and I ................a white tiger already.
a. have seen b. has seen c. see d. are seein
5. When you have a temperature , you should drink more water and rest…
a.less b. most c. more d. many
6. I ….... to school by bike yesterday
a. go b. went c. have gone d. will go
III. Match the questions with the answers (1point)
Questions
Answers

1.How often do you go cycling?
2.How do you find making pottery?
3. When did you start your hobby?
4. Is your hobby difficult or easy?
a.Yes, it is.
b. It is easy.
c. It’s interesing.
d. Not often. About once a week.
e. Five years ago.


1……………...2…….…………..3…………..…….4………………….

IV. Put a word from the box in each gap to complete the following passage. ( 1 point)
 
Gửi ý kiến