Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: copy
Người gửi: Lê Thị Mỹ Luôn
Ngày gửi: 18h:23' 17-05-2020
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 335
Số lượt thích: 1 người (Lê Hiền Triết)
ENGLISH 6 - UNIT 9

I. Fill in each blank with one suitable adjective.
a. Hung isn’t tall. He’s …………………………………. b. Lan isn’t thin. She’s ………………………………….
c. Chi isn’t heavy. She’s …………………………………. d. Quang isn’t weak. He’s ………………………………….
e. Mr. Hai isn’t old. He’s …………………………………. f. This book isn’t old. It’s ………………………………….
g. Her hair isn’t long. It’s …………………………………. h. Her nose isn’t big. It’s ………………………………….
i. Her face isn’t round. It’s …………………………………. j. Her lips aren’t full. They’re ………………………………….
II. Make sentences:
Ex: Hung/ tall/ short// short.
Is Hung tall or short? – He’s short.
a. Lan/ thin/ fat//thin. b. Chi/ heavy/ light// light.
c. Quang/ weak/ strong// strong. d. Mr. Hai/ old/ young// old.
e. This book/ old/ new// new. f. Your hair/ long/ short// long.
g. Her nose/ big/ small// big. h. His face/ round/ oval// oval.
III. Make questions, then answer.
Ex: Chi’s hair/ black.
What color is Chi’s hair? - It’s black.

a. Mai’s skin/ dark. b. Hoa’s eyes/ brown.
c. Thu’s skirt/ blue. d. Phong’s pen/ black.
e. Your teeth/ white f. Your house/ pink.
g. Her lips/ red. h. Nga’s pencils/ green.
IV. Rewrite the sentences.
Ex: The girl is tall. – She is a tall girl.
1. The woman is thin and tall.
She’s …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. The teacher is old.
He’s ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. The gymnast is light.
She’s ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. The pencil is short.
It’s……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. The student is young.
He’s ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. The ruler is long.
It’s …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Her hair is black.
She has ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. The house is big.
It’s ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Make questions beginning with “What, How, Where, Who, Which, When”
Ex: It’s a book. – What is this?
a. I’m fine, thank you. b. I’m twelve years old.
c. I live on Tran Hung Dao Street. d. That’s a clock.
e. This is Lan. f. They’re armchairs.
g. His name is Phong. h. There are four people in my family.
i. He’s an engineer. j. They’re in the yard.
k. It’s ten o’clock. l. I’m in Grade 6.
m. I play video games every afternoon. n. Classes start at half past seven.
o. Mrs. Lan travels to work by motorbike. p. They are doing their homework.
q. They’re black.

TEST FOR UNIT 10
A. What color does her hair have? B. What color is her hair? C. Which color is her hair?
2. She has a ……………… face. A. big B. thin C. round
3. She has …………… hair. A. a black long B. black long C. long black
4. She has ……………… lips. A. the full B. full C. big
5. Her eyes are ………………… A. full B. oval C. thin
6. Tuan is a ………………… A. weight lifter B. lift weighter C. weighter lifter
7. A. She has a brown and oval eyes. B. She has the brown oval eyes. C. She has brown oval eyes.
8. There are ………………… on the feet. A. fingers B. toes C. knees
9. There is a …………………… on each arm. A. hand B. knee C. finger
10. My father is ………………… man. A. an old B. a old C. not young
11. A. How are you feeling, Lan? B. How do you feel, Lan? C. How can you feel, Lan?
12. I’m hot and thirsty. ……………… a cold drink. A. I’m wanting B. I want C. I’d want
13. I’m tired. I’d like ……………… A. to sit down B. sitting down C. sit down
14. I’d like a cold drink. ………………, Ba?
A
 
Gửi ý kiến