Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ms Supper
Ngày gửi: 14h:15' 29-10-2020
Dung lượng: 33.9 KB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI GIỮA KÌ
HÓA HỌC 10
Câu 1.Nguyên tử của nguyên tố nào luôn cho 1e trong các phản ứng hoá học?
A. Na Số thứ tự 11. B. Mg Số thứ tự 12.
C. Al Số thứ tự 13. D. Si Số thứ tự 14.
Câu 2Nguyên tố Z ở chu kỳ 3, nhóm VIIA, cấu hình e ở lớp ngoài cùng của Z là:
a) 3s2 3p5 b) 3s2 3d5 c) 3s2 3p6 d) 5s25p1
Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tửX và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là
A. khí hiếm và kim loại. B. kim loại và kim loại.
C. phi kim và kim loại. D.kim loại và khí hiếm.
Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt .Nguyên tố X có số khối là :
A. 27 B. 26 C. 28 D. 23
Câu 5: Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4 ; Y : 1s22s22p63s23p64s2 ; Z : 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố nào là kim loại ?
A. X B. Y C. Z D. X và Y
Câu 7: Số khối của nguyên tử bằng tổng
A.số p và n. B. số p và e
C. số n, e và p D. số điện tích hạt nhân.
Câu 8: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng
A. số khối B. điện tích hạt nhân
C. số electron D. tổng số proton và nơtron
Câu 9.Các đồng vị được phân biệt bởi yếu tố nào sau đây?
A. Số nơtron. B. Số electron hoá trị.
C. Số proton D. Số lớp electron.
Câu 10.Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp sau là sai?
A. 2s, 4f B. 1p, 2d C. 2p, 3d D. 1s, 2p
Câu 11. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử bao gồm
A. proton và nơtron B. proton , nơtron và electron
C. proton D. nơtron
Câu 12. Kí hiệu nguyên tử AZX cho biết những gì về nguyên tố hoá học X
A. Chỉ cho biết nguyên tử khối trung bình về nguyên tử
B. Chỉ cho biết số hiệu nguyên tử
C. Chỉ cho biết số khối của nguyên tử
D. Chỉ cho biết số hiệu nguyên tử, số khối và số nơtroncủa nguyên tử
Câu 13: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là
A.55M. B. 56M. C. 57M. D. 58M.
Câu 14.Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây có 20 proton, 20 electron, 20 nơtron?
A. K B. Ar C. Ca D. Cl
Câu 15. Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là
A. ô số 16, chu kì 3 nhóm IVA. B. ô số 16 chu kì 3, nhóm VIA.
C. ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB. D. ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB.
Câu 16. Chu kì là dãy nguyên tố có cùng
A. số lớp e. B. số e hóa trị.
C. số p. D. số điện tích hạt nhân
Câu 17. Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là :
A. 8 và 18. B. 18 và 8. C. 8 và 8. D. 18 và 18.
Câu 18.Cho các nguyên tố : X1 , X2, X3 , X4 , X5 , X6 ; lần lượt có cấu hình electron như sau :
X1 :1s2 2s2 2p6 3s2.
X2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
X3 :
 
Gửi ý kiến