Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mạ Thanh Dung
Ngày gửi: 20h:29' 10-12-2020
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
Date of preparing: 27/10/2020
Period 24

TEST 45 MINUTES

A. Objectives:
Check pupils’ knowledge from Unit 1 – Unit 4.
Grammar : +/ to be
+/ This / that
+/ What / where ………….?
+/ How many …………?
Vocab : +/ numbers
+/ things at school / home
+/ subjects
+/ What times
B. Teaching aids : text book , lesson plan.
C. Contents:
I. Organization
Class
Date of teaching
Absent students

6A6BII. Warm up

Khung ma trận đề kiểm tra

Nội dung
Unit1 -> unit 4
 Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Listening:

Ô trống : 8
Số điểm: 2,5tỉ lệ 25%
Listen to the passage and fill the gaps
Số câu:6
Số điểm: 1,5
Listen to the passage and answer the questions
Số câu: 2
Số điểm:1


Phonetics:
Số câu : 4
Số điểm: 1 tỉ lệ 10%

Choose the word whose underlined
Số câu: 4
Số điểm: 1


Language focus
Số câu: 11
Số điểm: 2,5 tỉ lệ 25%
Match the words/ phrases
Số câu:5
Số điểm: 1
Circle the best option for the following sentences

Số câu 6
Số điểm:1,5


Reading:
Số câu: 8
Số điểm: 2 tỉ lệ 20%
Circle the best option
Số câu: 4
Số điểm: 1
Answer the questions

Số câu:4
Số điểm:1Writing:
Số câu: 7
Số điểm: 2 tỉ lệ 20%

Reorder the words to make correct sentences
Số câu:2
Số điểm:0,5
Use the information below to write
Số câu: 5
Số điểm:1,5

Tổng số câu: 38
Tổng số điểm: 10
Số câu:15
Số điểm: 3,5
Số câu: 18
Số điểm: 5
Số câu: 5
Số điểm: 1,5

III. Do the test
ĐỀ
A. LISTENING:
I. Listen and complete the following passage. ( 1.5 pts).
This is my (1)……………….. We are in our living room. There are (2).………people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my (3) ………………… He’s (4) ………..… . He’s an engineer. This is my mother .She’s thirty-five. She’s a (5)……………... My brother is (6)…………………He is a student.
II/ Listen and answer the questions: (1.0 pt)
1. Where are they?……………………………………
2. How many people are there in the family?
…………………..……………………………………..
B. PHONETICS
III/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (1p)
1. A.sit B.fifty C.living D.nine
2. A. thank B. stand C. bag D. name
3. A. ten B. desk C. pencil D. eleven 4. A. my B.thirty C. city D. family
C. LANGUAGE FOCUS:
IV. Circle the best option for the following sentences: (1,5pts)
1. …………… are you? – I’m eleven.
A. What B. How many C. How old. D. Where
2. How many…………are there?
A. window B. door C. desks D. ruler
3. What’s this? – It’s an………………..
A. armchair B. clock C. book D. telephone
4. I live……………..20 Tran Phu Street.
A. in B. on C. at D. of
5. I have breakfast .... six thirty.
A. in B. on C. at D. up
He .... his face.
A. washs B. washes C. brush D. brushes
V.Match the words/ phrases in column A with an appropriate ones in column B.(1.0 pt)

A
B
Answers

What’s your name?
What are these?
What does your mother do?
How do you spell your name?
Which grate are you in?
a. N-A-M, Nam.
b. My name is Lan.
c. They are books
 
Gửi ý kiến