Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn THu Hường
Ngày gửi: 19h:59' 03-10-2021
Dung lượng: 143.5 KB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra chương sự điện li (Số 2-ngày 28/07/2012) Mã đề: 012
Họ tên: ......................................................... Lớp :.........
Câu 1: Cho các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, AgNO3, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số lượng chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
Câu 2: Có các dung dịch: NaF, NH4Cl, AlCl3, NaCl, Na2S, KNO3, K2CO3, CH3COONa, CuCl2, NaHCO3, Na3PO4. Số dd có pH > 7 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Câu 3: Cho dd các chất sau: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, NaF, KHCO3, (NH4)2NO3 và CuCl2. Số dd làm quỳ tím hoá đỏ và hoá xanh là
A. 3 và 2 B. 3 và 4 C. 2 và 2 D. 2 và 3
Câu 4: Dd Ba(HCO3)2 không tác dụng với chất nào sau đây:
A. Ba(OH)2 B. Na2S C. SO3 D. HClO4
Câu 5: Cho các cặp chất sau đây:
(1). dd Na2CO3 + dd Al2(SO4)3 (2). dd (NH4)2SO4 + dd Ba(OH)2 (3). Ba(HCO3)2 + H2SO4
(4). dd NaHCO3 + dd Ca(OH)2
Cặp chất nào cho hiện tượng khác với các cặp còn lại:
A. (1) B.(2) C.(3) D.(4)
Câu 6: Có các dung dịch riêng rẽ sau : AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ dùng thêm 1 dd nào sau đây để nhận biết 4 dd trên :
A. NaOH B. Quỳ tím C. BaCl2 D. AgNO3
Câu 7: Chon phát biểu đúng :
Khi pha loãng, độ điện li của axit HNO3 tăng
Pha loãng dd axit HNO3 0,1M thành axit HNO3 0,001 M, pH của dd tăng lên 2 đơn vị
Các chất : NaF, AgCl, CaCO3, Al(OH)3, NaHCO3 đều là chất điện li mạnh
D. Các chất : Zn, Al2O3, NaHCO3, Pb(OH)2 đều là chất lưỡng tính
Câu 8: Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng, nóng dư thu được 2,24lít khí NO duy nhất(đktc). Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng?
A. 1,0 mol B. 0,9 mol C. 0,7 mol D. 0,8 mol
Câu 9: DD X gồm Na2CO3, K2CO3 và NaHCO3. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: td với nước vôi trong dư thu 12 g kết tủa
Phần 2: td với dd HCl dư thu V lít CO2(đktc). Tính V
A. 2,24 B. 2,688 C. 2,904 D. 3,136
Câu 10: Cho 400 ml dd NaOH có pH= a td với 500 ml dd HCl 0,4M. Sau khi pư cô cạn dd thu được 15,7 g chất rắn. Giá trị của a là:
A. 13,827 B. 13,477 C. 13,875 D. 12,658
Câu 11: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH- H2O
A. H2S + NaOH B. H3PO4 + KOH C. NaHSO4 + NaOH D. Mg(OH)2 + HCl
Câu 12: Theo Bronstet thì dãy chất và ion nào sau đây đều là bazơ?
A. CO32-, S2-, Zn(OH)2, NH3 B. SO32-, CO32-, S2-, CH3COONa
C. SO32-, HS-, NO2-, Al(OH)3 D. SO32-, HCO3-, Na2CO3, NaOH
Câu 13: Cho dung
 
Gửi ý kiến