Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lục Linh
Ngày gửi: 07h:46' 08-10-2018
Dung lượng: 20.1 KB
Số lượt tải: 952
Số lượt thích: 0 người
Full name:………………………………. ENGLISH WRITTEN TEST 1
Class: 6… Time: 45 minutes

Marks
Teacher’s comment


I. LISTENING: (2 points)
Part 1. Listen and circle the correct answer.
1.What’s this?
A. It’s a schoolbag B. It’s a pencil
2. What does your father do?
A. He’s an engineer B. He’s a teacher
3. How old is Nam?
A. He’s eleven years old B. He’s twelve years old.
4. How do you spell your name?
A. It’s M-A-R-Y B. It’s L-I-S-A
Part 2. Listen and fill in the blanks
II. LANGUAGE FOCUS AND VOCABULARY (3.5 pts)
1. Choose the word that has the underline part pronounce differently
1. A. eraser B. stereo C. bench D. pencil
2. A. classroom B. lamp C. armchair D. family
3. A. live B. sit C. night D. television
4. A. telephone B. pen C. evening D. engineer

2. Choose the best answer
1. ………….. is your name? - My name is Lan.
A. Who B. What C. How D. Where
2. There are four ………………in my family: my father, my mother, my sister and I.
A. table B. people C. window D. door
3. How are you?
A. I’m five B. I am Nam C. I’m fine, thanks D. I’m twelve
4. Where do you live? – I live ……… Nguyen Trai Street.
A. in B. at C. to D. on
5. How old is he?
A. She is twelve B. I’m twelve C. He is twelve D. I’m fine
6. He ………………………a student.
A. is B. am C. are D. being
7. It is …………..armchair.
A. the B. an C. a D. and
8. What are these?
A. It’s a table B. They’re table C. It’s table D. They’re tables
9. ................is my pencil.
A. This B. These C. They D. She
10. These are my classmates . ......... are twelve years old.
A. You B. They C. We D. She
III. READING (2.5 pts)
Read the text below then decide the sentences are T (for true) or F (for false)
I’m Lan. I’m fifteen years old. This is my family. We are in the living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is fifty-two. He is a doctor. This is my mother. She is thirty-nine. She is a nurse. My brother is twelve. He is Song. He is a student.
Vd: 0. Lan’s mother is forty ………F
1. Lan is twelve years old. .........................
2. There are five people in her family. .........................
3. Her father is an engineer. .........................
4. Her mother is a nurse. .........................
5. Her brother is a student. .........................

Choose the correct answers to fill in the blanks
This is my family . We are in the living ........(1)........ . There are five people ........(2)........ my family : my grandfather, my father , .........(3)......... mother, my sister and me. My grandfather is 98 ...........(4)..........old. This is my father. He is fifty – three . He is a doctor. This is my mother. She is forty - nine . She is a nurse. My sister ……(5)…….. a student in Luong The Vinh secondary school.
1. a. name b. class c. room
2. a. on b. in c. at
3. a. her b. our c. my
4. a. years b. pens c. windows
5. a. am b. is c. are

IV. WRITING (2 pts)

Write the numbers
Example : 7: seven
 
Gửi ý kiến