Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Ánh Ngọc
Ngày gửi: 23h:46' 02-08-2018
Dung lượng: 51.4 KB
Số lượt tải: 827
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG 1
HOÁ 11 – ĐỀ 008
Câu 1: Dung dịch H2SO4 có pH = 2 thì nồng độ của H2SO4 là: A. 0,01M B. 0,1M C. 0,005M D. 0,05M
Câu 2: Cho các dung dịch: Na2S, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, K2SO3, AlCl3. Số dung dịch có giá trị
pH > 7 là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 3:Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh?
HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4; B. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3;
H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2; D.KCl, H2SO4, H2O, CaCl2
Câu 4: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng
Axit là những chất có cho nguyên tử H
Bazơ là những chất có nhóm OH
Axit là những chất khi tan trong nước thì phân li cho ion H+
Tất cả đều đúng
Câu 6: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol Cl-. Vậy x có giá trị là: A. 0,3 mol B. 0,20 mol C. 0.35 mol D. 0,15 mol
Câu 7: Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây cho môi trường có pH lớn hơn 7?
A. NaCl. B. Na2CO3. C. NaHSO4. D. NH4Cl.
Câu 8: Cho các ion: Fe3+, Ag+, Na+, NO3-, OH-, Cl- . Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong dung dịch?
A. Fe3+, Na+, NO3-, OH- B. Na+, Fe3+, Cl-, NO3- C. Ag+, Na+, NO3-, Cl- D. Fe3+, Na+, Cl-, OH-
Câu 9: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :
A. áp suất B. Nhiệt độ C. Nồng độ ion  D. Nồng độ ion 
Câu 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion :
A. B.
C. D. 
Câu 11: Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4, HgCl2, Al(OH)3. Các chất điện li yếu là: A. H2O, NaCl, CH3COOH, Al(OH)3 B. Al(OH)3, CH3COOH, H2O
C. H2O, CH3COOH, Al(OH)3 , HgCl2 D. H2O, CH3COOH, CuSO4
Câu 12: Dung dịch có pH =3 cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH=4
A. 12lần B. 10 lần C. 1 lần D. 100 lần
Câu 13. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện:
A. C2H5OH B. NaCl C. H2SO4 loãng D. CuSO4
Câu 14. Khối lượngKOH rắn để sau khi pha chế (bằng nước cất) ta thu được 0,5l dung dịch có pH = 12 ?
A. 0,56 gam B. 0,28 gam C. 0,14 gam D. 0,2 gam
Câu 15 Cho phương trình:là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây
A. FeS + 2HBr ( FeBr2 + H2S B. BaS + H2SO4( BaSO4 + H2S
C. Na2S + 2HBr ( 2NaBr + H2S D. NaHS + HCl ( NaCl + H2S
Câu 16. Muối nào sau đây không phải là muối axit
A. K2HPO3 B. KHSO4 C.Na2HPO4 D. Ca(HCO3)2
Câu 17. Cho 60 ml dung dịch HCl 0,11 M vào 50 ml dung dịch NaOH 0,11 M thu được dung dịch B. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể khi trộn, vậy pH của dung dịch B là:
A. 1 B. 12 C. 2 D. 13

Câu 18. Trộn lẫn 2 dung dịch có thể tích bằng nhau HCl 0,2M và Ba(OH)2 0,2M , pH của dung dịch thu được là :
A.12,5 B. 9 C. 13 D. 14,2
Câu 19. cho 150ml
Avatar

có thể cho mình xin đáp án được không bạn

 

 
Gửi ý kiến