Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê minh tâm
Ngày gửi: 10h:57' 25-11-2022
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT THIÊN HỘ DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 03 trang)

Mã đề: 036

Mã đề: 036

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: TIN HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
Ngày kiểm tra: …../11/2022

1

Họ, tên :..................................................... …………… Lớp:.........................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (28 câu 7 điểm)
Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?
A. word
B. real
C. Longint
D. integer
Câu 2: Chức năng của chương trình dịch là
A. Nối kết chương trình nguồn với chương trình đích cho máy thực hiện;
B. Chuyển đổi chương trình đích sang chương trình nguồn;
C. Chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy;
D. Dịch chương trình đích sang ngôn ngữ máy cho máy hiểu và thực hiện;
Câu 3: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là
A. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
B. Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
C. Var < Danh sách biến >;
D. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;
Câu 4: Cho biểu thức: (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0)
Số a nhận giá trị nào sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?
A. 15
B. 24
C. 20
D. 16
Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để
A. Khai báo thư viện
B. Khai báo tên chương trình
C. Khai báo hằng
D. Khai báo biến
Câu 6: Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả
Begin
Writeln ('Day la lop TIN HOC')
End.
A. Không chạy được vì có lỗi
B. Day la lop TIN HOC
C. ' Day la lop TIN HOC '
D. "Day la lop TINHOC"
Câu 7: Biểu thức: 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là
A. 8.0
B. 15.5
C. 15.0
D. 8.5
Câu 8: Xét chương trình
Var ns, t : integer;
Begin
Read (ns);
t := 2022 - ns;
write (t);
Readln;
End.
Hãy cho biết chương trình trên thực hiện công việc gì
A. Nhập năm sinh, tính và in ra màn hình tuổi của một người.
B. Nhập họ tên, tính và in ra màn hình họ tên của một người.
C. Nhập năm sinh, tính tuổi của một người.
D. Nhập năm sinh, in ra màn hình tuổi của một người.
Câu 9: Kết quả của biểu thức sqrt(ABS(1 - 5)) là
A. 5
B. 4
C. 2
D. 16
Câu 10: Trong Pascal, phép toán DIV với số nguyên có tác dụng gì?
A. Chia lấy phần dư
B. Chia lấy phần nguyên
Mã đề: 036

2

C. Làm tròn số
D. Thực hiện phép chia
Câu 11: Trong Pascal, câu lệnh dùng để đưa dữ liệu ra màn hình là
A. Read (danh sách kết quả ra);
B. Readln (danh sách kết quả ra);
C. Write (danh sách kết quả ra);
D. Writen (danh sách kết quả ra);
Câu 12: Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp nhất với biến

x?

A. Integer
B. Real
C. Char
D. Boolean
Câu 13: Ngôn ngữ lập trình là
A. ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được.
B. ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán.
C. ngôn ngữ dùng để diễn tả các câu lệnh.
D. ngôn ngữ dùng để xây dựng thuật toán.
Câu 14: Khai báo nào sau đây đúng?
A. Var x, y of Integer;
B. Var x, y := Integer;
C. Var x, y=Integer;
D. Var x, y: Integer;
Câu 15: Trong Pascal, phát biểu nào sau đây sai?
A. 15 47 -13 là các hằng nguyên
B. “TIN HOC” là hằng xâu
C. 4.0 3E-7 0.523 là các hằng thực
D. 'TIN HOC' là hằng xâu
Câu 16: Biến được định nghĩa như sau
A. Là đại lượng có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình;
B. Là đại lượng số nguyên có giá trị không đổi khi thực hiện chương trình.
C. Là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
D. Là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi được trong khi

thực hiện chương trình.
Câu 17: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là
A. Sqrt(x);
B. Sqr(x);
C. Abs(x);
D. Exp(x);
Câu 18: Trong Pascal, khẳng định nào sau đây là sai?
A. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có.
B. Phần thân chương trình có thể có hoặc không.
C. Phần khai báo có thể có hoặc không (tùy thuộc vào từng chương trình).
D. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không (tùy thuộc vào từng chương trình).
Câu 19: Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng?
A. X = 10;
B. X := 10
C. X =: 10;
D. X : = 10;
Câu 20: Xét chương trình
Var a, b : integer;
Begin
a := 10; b := 5;
write ('a - b');
Readln;
End.
Kết quả của chương trình trên là
A. a – b
B. 10 – 5
C. 5
D. Tất cả dều sai
Câu 21: Trong Pascal, câu lệnh gán có dạng?
A. :=;
B. ;=;
C. = = ;
D. :=
Câu 22: Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?
Mã đề: 036

3

A. BEGIN…END,
B. BEGIN…END
C. BEGIN…END;
D. BEGIN…END.
Câu 23: Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh
A. Write(a,b);
B. Real(a,b);
C. Readln(a,b);
D. Read('a,b');
Câu 24: Cấu trúc một chương trình được chia làm mấy phần?
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 25: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch?
A. Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương

trình dịch dùng với hợp ngữ.
B. Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ
chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được.
C. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch.
D. Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh.
Câu 26: Trong tin học, hằng là đại lượng
A. Được đặt tên.
B. Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán.
C. Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
D. Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
Câu 27: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là
A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch.
B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.
C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.
D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa.
Câu 28: Chọn cách đặt tên đúng của Pascal.
A. ?hanhphuc
B. suckhoe 2
C. 2binhan
D. vuive_
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm gồm 3 câu, mỗi câu 1 điểm)
Câu 1: Hãy chuyển đổi biểu thức toán học sau về biểu thức trong pascal:

Câu 2: Giả sử biến S đã có giá trị là diện tích hình tròn. Hãy viết 1 câu lệnh in giá trị S ra màn hình
(làm tròn đến 2 chữ số thập phân)?
Câu 3: Hãy điền khuyết các chỗ trống (1), (2), (3), (4) để hoàn thành đoạn câu lệnh xét delta (D) và
tính nghiệm x1, x2 của phương trình bậc 2.
If ….(1)…. then
Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
……(2)……
….(3)….
X1:=-b+sqrt(d);
X2:=-b/2*a-x1;
….(4)…..
---------- HẾT ----------

Lưu ý: Học sinh không sử dụng tài liệu

Mã đề: 036

4
 
Gửi ý kiến