Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS lớp 6
Người gửi: Ngô Phương Thảo
Ngày gửi: 18h:08' 18-04-2019
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
I. Read the passage and answer the questions: (2ms)
(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)
Hoang is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. Hoang’s father works in the factory. His mother works in the hospital. In the summer vacation, he is going to Ha Long Bay twice a week and , he is going to stay in a hotel near a beach
* Questions:
1. Does Hoang live with his mother, his father and two sisters?
2. Which grade is he in?
3. Where does his father work?
* F hoặc T ( đúng hoặc sai )
1: Hoang is eleven years old.
2: Hoang’s father works in the factory
3: In the summer vacation, he is going to Thailand for a week
4: he is going to stay in a friend ‘s house
II. Do as directed: (2ms) (Làm theo chỉ dẫn)
1. Is your house big? (Trả lời câu hỏi).
2. She has lunch at 11.30 every day. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân).
3. Ba (go)…………………to school from Monday to Saturday. (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)
4. My brother/ stay/ home/ and/ do / homework/ every afternoon/ (Viết câu theo từ gợi ý)
III. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. a. father         b. mother         c. this         d. thank
2. a. ten           b. twenty          c. pen         d. he
3. a. five           b. nine            c. window      d. night
4. a. door          b. school          c. stool        d. afternoon
 
Gửi ý kiến