Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lan Hương
Ngày gửi: 14h:32' 05-11-2018
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 1 người (Lê Anh Tí)
MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2018-2019
Môn: Tiếng Anh 11
Cấu trúc của đề
Nội dung cần kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao


I. Pronunciation
10 %

/ju:/, / ʌ/, /k/, /s/, / eɪ/, /a:/, /e/


Số câu: 2
Số điểm: 0.4

Số câu: 1
Số điểm: 0.2

Số câu: 2
Số điểm: 0.4

Số câu: 5
Số điểm: 1

II. Language
Focus
30 %


Choose the best answer

* To V / Ving
* Passive voice
* will/ be going to
* Vocabulary related to ’family life’ and ’your body and you’

Số câu: 3
Số điểm: 0.6

Số câu: 3
Số điểm: 0.6
Số câu: 2
Số điểm: 0.4

Số câu: 2
Số điểm: 0.4
Số câu: 10
Số điểm: 2

III. Writing
20%
Rewrite sentences
* Passive voice
* Tenses
* To V / Ving


Số câu: 2
Số điểm: 0.8

Số câu: 2
Số điểm: 0.8

Số câu: 1
Số điểm: 0.4


Số câu: 5
Số điểm: 2

IV. Reading
20%
Answer the questions.
* Passage of more than 100 words


Số câu: 3
Số điểm: 1.2
Số câu: 1
Số điểm: 0.4
Số câu: 1
Số điểm 0.4
Số câu: 5
Số điểm: 2

V. Error identification
20 %
Find out mistake in each sentence and correct it


* Tenses of verbs
* To-V / Ving / V


Số câu: 2
Số điểm: 0.4

Số câu: 2
Số điểm: 0.4


Số câu: 1
Số điểm: 0.2
Số câu: 5
Số điểm: 1VI. Gap-filling
* Tenses of verbs
* Vocabulary
* Conjunctions
* Aadverbs
Số câu: 3
Số điểm: 0.6
Số câu: 2
Số điểm: 0.4


Số câu: 5
Số điểm: 1

VII. Writing a paragraph
The way to keep healthy

Số câu: 1
Số điểm: 1


Số điểm: 1

Tổng số
100 %

Số câu: 10
Số điểm: 2.4
Số câu: 14
Số điểm: 4.6
Số câu: 8
Số điểm: 2.0
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
Số câu: 36
Số điểm: 10

 THE WRITTEN TEST No.1 – ENGLISH 10
Time allowance: 45 minutes
FULL NAME:……………………………… CLASS:………………….
Choose the word with different pronunciation of the underlined part (1p)
1. A. refusal B. music C. student D. studying
2. A. crazy B. cream C. crown D. decide
3. A. love B. uniform C. subject D. lunch
4. A. father B. day C. march D. target
5. A. come B. men C. send D. expensive
Choose the best answer to complete each of the following sentences (2ps)
1. My wife is going on her business next week, so I have to _________most of the household chores around the house.
A. distribute B. hold C. take D. handle
2. Mr. Hoang found it difficult to be in charge of the household______________.
A. financial B. financially C. finances D. financier
3. __________is a person who works at home and takes care of the house and family.
A. breadwinner B. homemaker C. servant D. houseman
4. __________is the controller of the whole body.
A. nervous system B. digestive system
C. circulatory system D. respiratory system
5. Acupuncture can ease pain and treat from simple to complicated ailments. The word “ailments” means_________.
A
 
Gửi ý kiến