Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 HK2 ANH 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vỗ Thị Hương Lý
Ngày gửi: 18h:10' 12-02-2017
Dung lượng: 177.0 KB
Số lượt tải: 2579
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra một tiết lấn 1 kỳ II - Năm học 2015-2016
Môn: Anh Văn 10 Ban CB
Thời gian: 50 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 10 . . .
Mã đề: 140Đọc đoạn văn và chọn (A, B, C hoặc D) thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau:
Conservation also includes a concern for the quality (1)_______ the environment, so that people can enjoy living in it. It means keeping it (2)_______ and safe - and an (3)_______ place to live in. A healthy environment includes clean streets and highways, with open spaces in cities for parks and playgrounds. Ideal surroundings mean (4)_______ free of junk and litter. They include regions of wilderness where animals and plants can be (5)_______ from the destructive influence of human beings .
Câu 1. A. on B. in C. of D. at
Câu 2. A. health B. healthless C. healthy D. healthily
Câu 3. A. interests B. interested C. interesting D. interest
Câu 4. A. buildings B. landscapes C. schools D. towns
Câu 5. A. protection B. protecting C. protected D. protect
Câu 6. Chọn từ, cụm từ sai ứng với (A,B,C,D) trong câu sau:
Because her carefulness, She didn`t make any mistakes in her answer.
A B C D
Câu 7. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Would you slow down a bit, please? I can`t .................. you.
A. make up to B. keep up with C. put up with D. hold on to
Câu 8. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
If the rain .................. , I would have gone for a walk.
A. had stopped B. has stopped C. stopped D. would stop
Câu 9. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
"I`m going to Can Tho city soon."
A. She said she will go to Can Tho city soon. B. She said she is going to Can Tho city soon.
C. She said she must go to Can Tho city soon. D. She said she was going to Can Tho city soon.
Câu 10. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
It`s too dark . You ............. ride your bike without light.
A. shouldn`t B. must C. should D. mustn`t
Câu 11. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The children would be in a much better shape if they ..................
A. would take my bike to go to school. B. had taken my bike to go to school.
C. took my bike to go to school. D. have taken my bike to go to school.
Câu 12. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I .................. her since last week.
A. don`t see B. haven`t seen C. didn`t see D. hasn`t seen
Câu 13. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
He is standing in front of a large audience.
He .................. by many journalists now.
A. is being to photograph B. was being photographed
C. is photographing D. is being photographed
Câu 14. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
My father usually .............. tea for his breakfast.
A. is having B. has C. haves D. have
Câu 15. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ( A, B, C, D) để hoàn thành câu sau:
In this National Park, visitors can study butterflies, visit cases, and hike mountains.
A. explore B. go by train C. go for a long walk D. go riding
 
Gửi ý kiến