Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 1 tiết lần 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Tuyet Giang
Ngày gửi: 09h:17' 10-11-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 1166
Số lượt thích: 0 người
My Hoa Junior High School TEST 45 MINUTES POINTS:
Full name:…………………….. SUBJECT: ENGLISH 6
Class:…………
I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại:
1. A. city B. village C. right D. hospital
2 A. restaurant B. left C. temple D. between
3. A. name B. thanks C. paper D. classmate
4. A. old B. morning C. bingo D. hello
II.. Khoanh tròn đáp đúng nhất để hoàn thành câu:
5. Nam often has ______ at 6.00 am.
A. breakfast B. a breakfast C. the breakfast D. an breakfast
6. Don’t forget to ______ your teeth after meals.
A. put B. make C. brush D. finish
7. Mary ______ television every evening.
A. watch B. watches C. is watch D. is watches
8. Do you________games?
A. work B. play C. make D. perform
9. Mai ________ to music after school.
A. listens B. listening C. to listen D. to listening
10. _______girls play soccer?
A. Do B. Are C. Does D. Is
11. My father is a worker. He works in the ______________
A. hospital B. factory C. school D. hotel
12._____ the left of my house, there is a tall tree.
A. to B. from C. at D. in
13.My house is _______ the river.
A. on B. near C. in D. between
14.Is there ______________________ in front of your house?
A. tall building B. tall buildings C. a building tall D. a tall building
15.Hoa’s father is a doctor. He works in a __________
A. hotel B. factory C. hospital D. police station
16. How …………… students are there in your class?
A. old B. much C. often D. many
III. Ghép 1 câu hỏi ở cột A và 1 câu trả lời ở cột B
A
B
Answer

17. What ‘s your name?
18. Where do you live ?
19. Are you 12 years old ?
20. Is this your pencil ?
a/ Yes , it is
b/ My name ‘s Thanh
c/ Yes , I am
d/ In Hue
17
18
19
20

IV- Read the passage, then answer the questions
Phong is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his father, mother and two sister. Their house is next to a book store. On the street, there is a hotel, a restaurant and a stadium. In the neighborhood, there is a hospital, a temple and a factory. Phong’s father works in the hospital, and his mother works in the restaurant.
Questions:
21. How many people are there in Phong’s family?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. Where is his house?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23.Is there a bakery in the neigborhood?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24.Where does his mother work?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..V. Đổi các câu sau sang thể phủ định
25.I am a doctor.
=> ……………………………………………………………………………………
26. Lan listens to music every day.
=> ……………………………………………………………………………………
27. They have English on Monday, Wednesday and Friday.
=> ……………………………………………………………………………………
28. There are some books on the table.
=> ……………………………………………………………………………………
VI. Hoàn thành các câu sau để giới thiệu về em.
name / Lan …………………………………………………………………….
I/ twelve ………………………………………………………………………..
3. I / live / city ……………….…………………………………………………
I/ 6A ……………………………………………………………………………
( GOOD LUCK TO YOU ! (

 
Gửi ý kiến