Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị diễm phương
Ngày gửi: 00h:20' 08-10-2020
Dung lượng: 417.1 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
QUANG VINH Junior High School SCHOOL YEAR 2018-2019
Name:…………………………………. THE THIRD ENGLISH TEST
Class: ……………Number:…………. GRADE 6 No.1
Marks
 Teacher`s comment
PART I. LISTENING (2 ms)
A: Listen and choose the correct picture according to what you hear by circling A, B, C,or D(1ms)
EXAMPLE:

A B C D


A B C
2. A B C

A B C


A B C D
B. Listen to the conversation, and fill in the blanks(1ms)
Storekeeper: Can I (1)…………………. you?
Lan: Yes. I’d like a sandwich and a (2)…………………….of lemon juice, please
Storekeeper: Here you are.
Lan: Thanks. How (3)……………………..are they?
Storekeeper: (4)……………………….. thousand five hundred dong. Thank you.
PART II. LANGUAGE FOCUS (4 ms)
A: Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D (3ms)
1. Miss Chi has ………………………
A. hair long black B. long black hair C. black long hair D. long hair black
2. I’d like a ……………….… of chocolates, please.
A. can B. box C. tube D. bar
3. He isn’t fat. He is …………….…….
A. thin B. tall C. short D. full
4. Ba has a …………….…… face.
A. short B. round C. long D. full
5. ............... bananas do you want?
A. How B. How many C. How much D.some
6. He is having lunch……………….. the canteen.
A. at B. for C. of D. to
7. “Would you like an orange?” – “No,…………….…”
A. I would B. She would C. I wouldn’t D. I’d like
8. …………………………?- I am hungry
A. How do you feel? B. where do you live? C. what does she do? D. how are you?
9. There is....................... water in the bottle .
A. any B. some C. many D. a
10.………………….…rice does Lan want ?
A. How many B. How much C. How D. many
11.She would like.……………………….milk.
A. some B. any C. an D. a
12. Do you have ……………….. soda? – Yes, there is some on the table.
A. some B. any C. a D. an
B:Put the correct form of the verb in brackets (1ms)
1. I (have)……………………………. a round face.
2. These boys (be)………………………….. tall and thin.
3. We (have)……………………………….breakfast now.
4. My friends (live)………………………… in the city.
PART III. READING (2ms)
A: Choose the correct word to fill in the blank. (1ms)
is an has and a


Ms.Chi (1)……………….. a famer. She is tall and thin. She has (2)……………oval face. She (3)……………..long black hair. Her eyes are big (4)………………. brown. Her nose is small. She has full lips. She is beautiful.
B. Answer the questions. (1ms)
1. What does Ms.Chi do?
………………………………………………………………………………………………………….
2. What color is her hair?
………………………………………………………………………………………………………….
3. Is she tall or short?
………………………………………………………………………………………………………….
4. Is she a beautiful girl?
…………………………………………………………………………………………………………
PART IV. WRITING (2 ms)
A: Write sentences with the cues given (1ms)
he/ like/ cold drink?
…………………………………………………………………………………………………
how/ much/ milk /you/ want?
…………………………………………………………………………………………………
Her/ favorite/ drink/ apple juice.
……………………………………………………………………………………………………
4. She/ want/ bottle/ cooking/ oil.
……………………………………………………………………………………………………
B: Rewrite the following sentences (1ms)
Mr.Hung is weak.
->Mr.Hung is not........................................................................................................................
2. Thu’s eyes are black.
->Thu has...................................................................................................................................
QUANG VINH Junior High School SCHOOL YEAR 2018-2019
Name
 
Gửi ý kiến