Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra 1 tiet lan1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Chung
Ngày gửi: 05h:26' 15-10-2017
Dung lượng: 108.1 KB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
Period 18
ONE PERIOD TEST 1
ENGLISH 6

I. Choose the correct answer: (3ms)
1. Số 50 sẽ được viết:
a. fifty b. fivety c. fifteen
2. Khi tạm biệt 1 người em sẽ nói:
a. Goodbye, thanks b. Goodbye c. Hello
3. Chọn cách phát âm đúng cho danh từ số nhiều sau: couches
a. /s/ b. /z/ c. /iz/
4. You and I ………………students.
a. am b. is c. are
5. This is Miss Hoa. ……………..is a teacher.
a. He b. She c. His
6. There are two…………………..in the living room.
a. lamp b. lamps c. lampes
7. How many people………………there in your family?
a. is b. are c. be
8. …………………..they doctors? No, they aren’t.
a. Am b. Is c. Are
9. I live…………………50 Le Loi Street.
a. in b. at c. on
10. What’s this? It’s …………………………….
a. a armchair b. armchair c. an armchair
11. How old are you?
a. I’m twelve b. I’m twelve years c. I’m old twelve years
12. This is my sister. I’m ……………..brother.
a. her b. his c. your

II. Look at the picture and complete the dialogue: (2ms) (Nhìn vào bức tranh và hoàn thành bài hội thoại)
Nam : How many people are there in the (1)………..……..………?
Lan : There are (2)………………………
Nam : How many bookshelves (3)……………..there?
Lan : There (4)…….…….…….one.


III. Reading:
A. Complete the passage with the words from the box: (1m) (Hoàn thành đoạn văn với 1 từ thích hợp vào mỗi ô trống)


I’m Song. This is (1)……………….sister. Her (2)……….……………is Lan. She is fifteen (3)…………………old. She is a student. We live (4)……………………..34 Hoang Dieu Street.

B. Read the passage below and answer the questions: (2ms) (Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi)
This is my family. My father is forty two. He is an engineer. My mother is thirty seven. She is a teacher. My sister is Huong. She’s a student. She is sixteen years old. My name is Minh. I’m eleven years old. I’m a student, too. I live in Danang City.
* Questions:
1. How old is Minh’s mother?

2. What does his mother do?

3. Where does Minh live?

4. How many people are there in his family?

IV. Do as directed: (2ms) (Viết lại câu theo yêu cầu)
1. What is that? (Viết sang số nhiều)

2. My brother / live / Hue City. (Viết câu theo từ gợi ý)

3. They are windows. (Đặt câu hỏi cho câu trả lời)

4. How many teachers are there in your classroom? (Trả lời câu hỏi)


- The end –
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN I – TIẾNG ANH 6
(Năm học 2013 – 2014)

I. Choose the correct answer: (3 ms)
0,25 × 12 = 3 ms
1. a. fifty 5. b. She 9. b. at
2. b. Goodbye 6. b. lamps 10. c. an armchair
3. c. /iz/ 7. b. are 11. a. I’m twelve
4. c. are 8. c. Are 12. a. her

II. Look at the picture and complete the dialogue: (2 ms)
0,5 × 4 = 2 ms
1. living room 2. four 3. are 4. is

III. Reading:
A. Complete the passage with the words from the box: (1 m)
0,25 × 4 = 1 m
 
Gửi ý kiến