Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Oanh
Ngày gửi: 15h:59' 08-04-2016
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12NC CHƯƠNG CROM- SẮT – ĐỒNG
ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Quá trình sản xuất gang trong lò cao, quặng hematit bị khử theo sơ đồ
A. Fe3O4 ( Fe2O3 ( FeO ( Fe B. Fe3O4 ( FeO ( Fe2O3 ( Fe
C. Fe2O3 ( Fe3O4 ( FeO ( Fe D. A. Fe2O3 ( FeO (Fe3O4 ( Fe
Câu 2: dãy nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự tính khử tăng dần:
A. Pb, Ni, Sn, Zn,Cr, Fe B. Pb, Sn, Ni, Fe, Cr, Zn
C. Ni, Fe, Zn ,Pb, Al, Cr D. Pb, Sn, Fe, Cr, Ni, Zn
Câu 3: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6% còn lại là O2. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là
A. 59,46% B. 68,75% C. 42,3% D. 26,83%
Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe(I), Zn-Fe(II), Fe-C(III), Sn-Fe(IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là A. II, III, IV B. I, II, III C. I, II, IV D. I, III, IV
Câu 5: Cho hỗn hợp Mg, Al và Fe vào dung dịch AgNO3, đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí tới khối lượng không đổi thu được hỗn hợp T chứa 3 chất rắn khác nhau. Vậy trong dung dịch Y chứa các cation:
A. Mg2+, Fe3+, Ag+. B. Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+ .C. Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ag+. D. Mg2+, Al3+, Fe3+, Ag+.
Câu 6: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch FeCl3 là:
A. Cu, Ag, Au, Mg, Fe B. Au, Cu, Al, Mg, Zn C. Fe, Mg, Cu, Ag, Al D. Fe, Zn, Cu, Al, Mg
Câu 7: Tiến hành điện phân 500ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M (điện cực trơ) với cường độ I=19,3A, sau thời gian 400 giây ngắt dòng điện để yên bình điện phân để phản ứng xẩy ra hoàn toàn (tạo khí NO) thì thu được dung dịch X. Khối lượng của X giảm bao nhiêu gam so với dung dịch ban đầu?
A. 1,88 gam B. 1,28 gam C. 3,80 gam D. 1,24 gam
Câu 8: Nhận định nào sau đây sai?
Đồng tan được trong dung dịch FeCl3. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.
Đồng tan được trong dung dịchHCl. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.
Câu 9: Lấy 10,7 gam muối MCl tác dụng hoàn toàn với 250ml dung dịch AgNO3 1M thì thu được dung dịch A và 28,7 gam kết tủa. Cô cạn A thu được hỗn hợp muối X. Nhiệt phân hoàn toàn X thì thu được m gam chất rắn. Xác định m?
A. 5,4 gam B. 9,0 gam C. 18,2 gam D. 10,6 gam
Câu 10: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:
A. 6,72 lít B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 11,2 lít
Câu 11: Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 , khi phản ứng kết thúc thu dung dịch X và chất rắn Y. Y tác dụng với HCl có khí thoát ra, dung dịch X chứa ion kim loại:
A. Fe2+ B. Fe3+ và Cu2+ C. Fe3+ D. Fe2+ và Cu2+
Câu 12: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ
 
Gửi ý kiến