Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Nhật Minh
Ngày gửi: 16h:37' 11-10-2018
Dung lượng: 635.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Nguyễn Huệ
Tổ Hóa học Họ và Tên: lớp 11T2
ĐỀ KIỂM TRA 15’
Trắc nghiệm
Câu 1: Để pha loãng 1 lít dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 bằng nước thành dung dịch có pH =2 thì thể tích nước cần để pha loãng là A. 10,0 lít. B. 11,0 lít. C. 1,0 lít. D. 9,0 lít.
Câu 2: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,02 mol  và a mol ion NO3- (bỏ qua sự điện li của nước). Giá trị của a là A. 0,01. B. 0,03. C. 0,02. D. 0,015.
Câu 3: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M, thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 4: Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M và Ba(OH)2 0,15M, dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,5M và HNO3 0,2M. Trộn V lít dung dịch X  với V’ lít dung dịch Y, thu được dung dịch Z có pH =3. Tỉ lệ V/V’ là
A. 2,17. B. 1,25.    C. 0,46.     D. 0,08.
Câu 5: Trong các dung dịch cùng nồng độ mol sau, dung dịch nào có pH bé nhất ?
A. KCl. B. NH4NO3. C. NaNO3. D. K2CO3.
Câu 6: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?
A. HI, H2SO4, KNO3 B. HNO3, MgCO3, HF
C. HCl, Ba(OH)2, CH3COOH D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4
Câu 7: Ion OH- khi tác dụng với ion nào dưới đây sẽ cho kết tủa?
A. Ba2+ B. Cu2+ C. K+ D. Na+Trường THPT Nguyễn Huệ
Tổ Hóa học Họ và Tên: lớp 11T2
ĐỀ KIỂM TRA 15’
Câu 1: Chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện là
A. NaCl B. Saccarozơ. C. C2H5OH D. C3H5(OH)3
Câu 2: Dãy gồm các chất điện ly yếu là
A. CH3COONa, HBr, HCN. B. HClO, NaCl, CH3COONa.
C. HBrO, HF, Mg(OH)2. D. H2S, HClO4, HF.
Câu 3: Cho các muối sau: NaHS; NaHCO3; NaHSO4; Na2HPO3; Na2HPO4; NaH2PO3; NaH2PO4; CH3COONa. Số muối axit trong dãy trên là A. 6 . B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 4. Để pha loãng dung dịch X có pH=1 gồm HCl và HNO3 bằng nước thành dung dịch Y có pH =2 thì cần pha loãng dung dịch X lên bao nhiêu lần là A. 10,0 lần. B. 11,0 lần. C. 1,0 lần. D. 9,0 lần.
Câu 5: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3- và x mol Cl-. Giá trị của x là A. 0,35. B. 0,3. C. 0,15. D. 0,20.
Câu 6: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có giá trị pH bằng A. 9. B. 12,30. C. 13. D. 12.
Câu 7: Trộn lẫn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Lấy 300 ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M, thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trị V là A. 0,134 lít. B. 0,214 lít. C. 0,414 lít. D. 0,424 lít.


Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al(NO3)3 và Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol)
 
Gửi ý kiến