Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mày Là Ai
Ngày gửi: 00h:22' 11-11-2021
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT ANH 6 HK1
I. Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.
Would you like …................. chicken?A. a B. an C. some D. many
They are good students. …................. books are new.A. They B. Their C. These D. Those
Viet …................. lunch at school. A. have B. has C. eat D. does
What time …................. classes finish? A. do B. does C. is D. are
Linh’s brother …................. volleyball now. A. is play B. are playing C. is playing D. playing
This is my father….................. name’s Ha.A. His B. He’s C. She’s D. Her
Nam: How …................. are they going to stay there? - Linh: For 3 days.
A. many B. much C. often D. long
I go to school …................. ten past twelve.A. in B. on C. at D. for
This is his sister. …................. is a doctor.A. He B. She C. It D. Her
They are …................. aerobics now.A. play B. playing C. do D. doing
Mr. Ba travels to work …................. motorbike.A. at B. for C. in D. by
How many …................. are there in the classroom?A. table B. benches C. board D. desk
There is …................. fruit juice in the pitcher.A. some B. any C. a D. an
It’s never …................. in winter.A. hot B. cold C. warm D. cool
We would like some vegetables …................. dinner.A. in B. at C. for D. of
II. Rewrite the following sentnces
This book belongs to Minh. (This book is ……………………………………………………..
The girl is tall(She is………………………………………………………………..
Hoa’s hair is black and long(Hoa has…………………………………………………………….
What is your age?(How……………………………………………………………….?
My class has 42 students. (There…………………………………………………..
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT ANH 6 HK1
I. Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.
Would you like …................. chicken?A. a B. an C. some D. many
They are good students. …................. books are new.A. They B. Their C. These D. Those
Viet …................. lunch at school. A. have B. has C. eat D. does
What time …................. classes finish? A. do B. does C. is D. are
Linh’s brother …................. volleyball now. A. is play B. are playing C. is playing D. playing
This is my father….................. name’s Ha.A. His B. He’s C. She’s D. Her
Nam: How …................. are they going to stay there? - Linh: For 3 days.
A. many B. much C. often D. long
I go to school …................. ten past twelve.A. in B. on C. at D. for
This is his sister. …................. is a doctor.A. He B. She C. It D. Her
They are …................. aerobics now.A. play B. playing C. do D. doing
Mr. Ba travels to work …................. motorbike.A. at B. for C. in D. by
How many …................. are there in the classroom?A. table B. benches C. board D. desk
There is …................. fruit juice in the pitcher.A. some B. any C. a D. an
It’s never …................. in winter.A. hot B. cold C. warm D. cool
We would like some vegetables …................. dinner.A. in B. at C. for D. of
II. Rewrite the following sentnces
This book belongs to Minh. (This book is ……………………………………………………..
The girl is tall(She is………………………………………………………………..
Hoa’s hair is black and long(Hoa has…………………………………………………………….
What is your age?(How……………………………………………………………….?
 
Gửi ý kiến