Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 15 p

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Tran Thi
Ngày gửi: 16h:31' 12-03-2017
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến thành lập các tổ chức cộng sản nào năm 1929 ở Việt Nam ?
a. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng
b. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
c. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
d. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
[
]
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
a. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecsxai (18/6/1919)
b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp ( 12/1920 ).
c. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa ( 7/1920 ).
d. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
d. An Nam cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
[
]
Câu 3: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?
A. Bị ba tấng áp bức bóc lột: Đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.
B. Có quan hệ gắn bó với giai cấp công nhân
C. Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc
D. Sớm tiếp thu và ảnh hưởng mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa Mac – Lê Nin.
[
]
Câu 4: Công lao đầu tiên và lớn nhất Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?
A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mac-Lênin , tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
B. Thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên.
C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
D. Khởi thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
[
]
Câu 5: Hội nghị thành lập ĐCS VN được triệu tập 3/2/ 1930 tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây là đúng?
A. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản
B. Yêu cầu bức thiết của CM VN lúc đó
C. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản
D. Để thay thế vai trò của Hội VNCM thanh niên
[
]
Câu 6: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản 3/2/1930 thể hiện như thế nào?
A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là ĐCS Việt Nam
B. Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua
C. Truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin vào Việt Nam
D. Câu A, B đúng
[
]
Câu 7: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930-1931?
A. Chống đế quốc và phát xít đòi độc lập cho dân tộc
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, hoà bình, cơm áo.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh bảo vệ hoà bình
D. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc người cày có ruộng

[
]
Câu 8: Nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936-1939 là gì?
A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập
B. Chống phát xít và chống thực dân Pháp.
C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
D. Chống đế quốc Pháp, chống bọn phản động thuộc địa.
[
]
Câu 9: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là gì?
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân
B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của đảng viên được nâng cao.
C. Tập hợp được một lực lượng công – nông hùng mạnh
D. Đảng đã tập hợp được một lực lượng quần chúng đông đảo, sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.
[
]
Câu 10: Chỉ ra tên mặt trận được thành lập trong hội nghị BCH trung ương tháng 5-1941?
A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
B. Mặt trận thống nhất Đông Dương.
C. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh
D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
[
]
Câu 11
 
Gửi ý kiến