Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiêm tra 15 phút đại số 8 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Hà
Ngày gửi: 20h:41' 05-02-2018
Dung lượng: 105.9 KB
Số lượt tải: 647
Số lượt thích: 0 người

Họtên:............................................
Lớp
KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN ĐẠI SỐ 8
Thờigian: 45phút

Điểm
Lờiphêcủathầycôgiáo
Ý kiếncủaphụhuynh

Đềbài
I- : (3 ).
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả cảu phép tính: (3x + 2y)(3y + 2x) bằng:
A. 9xy + 4xy; B. 9xy + 6x2; C. 6 y2 + 4xy; D. 6x2 + 13xy + 6y2.
Câu 2: Đa thức: phân tích thành nhân tử là:
A.

C. 


Câu 3: Kết quả của phép tính :20a2b2c3 : 5ab2c là:
A. 4abc2. B. 4ac2 C. 20ac2. D. 20ac.
Câu 4: Kết quả phép chia: x3 - 3x2 + x - 3 cho x2 + 1 là:
A. x + 3 ; B. 3 - x ; C. x - 3; D. Một kết quả khác
Câu 5: Giá trị của biểu thức: tại là:
A. -1; B. 1 ; C. -4 ; D. 4 ;
Câu 6: Biết x( x2- 9 ) = 0, các số x tìm được là:
A. 0 ; 3 ; -3 B. 0 ; 2 ; -2 C. 0 ; 9 D. 0 ; 9 ; -9
II- TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1:(2.5 điểm). Làm các phép tính sau:
a);
b).

Bài 2:(2.5 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử
a)
b).


Bài 3: (1,5 điểm).Tìm x, biết: 
Bài 4:(0,5 điểm). Chứng minh rằng: với mọi số thực x.


Bài 1( 3điểm)Rútgọnbiểuthứcsau, rồitínhgiátrịcủabiểuthứcđó:
a) A=5x(4x2- 2x+1) – 2x(10x2 - 5x - 2) với x= 15
b) B = 5x(x-4y) –(4y-2)(y -5x) -2(y-5x) với x= ; y=
Bài 2.( 3 điểm) Tìm x biết:
2x( x -3)- (x+2)(2x-3) = -15
(5x+1)2- (5x+3)(5x-3)=30
Bài 3. ( 3 điểm)Tìm 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít hơn tích của hai số sau là 88 đơn vị.
Bài 4.( 1điểm) Không thực hiện tính giá trị của các biểu thức, hãy so sánh:
A= 2015.2017 và B= 20162
Bài làm
 Đề bài:
Bµi 1: (3 ®iÓm )
a. Cho tam gi¸c ABC vµ mét ®­êng th¼ng d tuú ý, vÏ tam gi¸c A’B’C’ ®èixøngvíi tam gi¸c ABC qua ®­êng th¼ng d.
b. Ph¸tbiÓu ®ÞnhnghÜah×nhvu«ng, nªudÊuhiÖunhËnbiÕtcñah×nhvu«ng.
Bµi 2:( 2 ®iÓm) §iÒndÊu “X” vµo « trèngthÝchhîp

Câu
Nộidung
§óng
Sai

1
H×nhthangc©ncã c¹nh bªnb»ng c¹nh ®¸y lµ h×nhthoi.2
Tøgi¸ccãbèngãcb»ngnhau lµ h×nhvu«ng.3
H×nhch÷ nhËtcãhaikÝchth­ícb»ngnhau lµ h×nhthoi.4
H×nhthoi lµ h×nhthangc©n.5
H×nhthoicãhai ®­êngchÐovu«nggãcvíinhau vµ b»ngnhau6

 
Gửi ý kiến