Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiem tra 15 phut lan 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Minh Huệ
Ngày gửi: 21h:47' 29-11-2017
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
TAM DAO SECONDARY SCHOOL
Full name: ……………………………
Class: 7
THE 15 – MINUTE TEST
SUBJECT: ENGLISH 7
TEST 2
Marks


I. Find the word which does not belong to each group.
1.A. apple B. banana C. lemon D. pork
2.A. beans B. eggs C. meat D. mushrooms
3.A. beef B. carrot C.lamb D. tomato
4.A. coffee B. fruit juice C. tea. D. tomato
5.A.cakes B. chocolate C. nuts D. fish
II. Choose the best answer (A, B, C or D).
My village is not __________ it was ten years ago.
A. same as B. the same C. the same as D. the same like
Teenagers in Viet Nam like k- pop, and they like Korean films __________.
A. so B. too C. either D. however
Water puppetry __________ in the 11th century in the villages of red river delta of north Viet Nam.
A. begin B. start C. formed D. originated
There is __________ tofu, but there aren’t __________ sandwiches.
A. some – some B. any – any C. any – some D. some – any
__________ bottles of milk does your family need for a week?
A. How B. How much C. How many D. How often
What is your __________ dish for breakfast? – it’s beef noodle soup.
A. best B. liking C. most D. favourite
__________ tomatoes do you need to make the sauce?
A. How B. How many C. How much D. How often
Can you tell me __________ the dish?
A. to cook B. how to cook C. cooking D. how to cooking
9. Did you buy ............... bottle of cooking oil yesterday?
A. some B. a C. any D. an
10. My hobby is ...........
A. cooking B. cook C. to cook D. cooks
III. Fill each blank with some or any
There are _______ apples in my basket.
Do you buy _______ books?
There isn’t _______ milk at home.
I eat _______ soup.
These are _______ pens.

 
Gửi ý kiến