Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 30 phút

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Lan Hương
Người gửi: Đào Trọng Linh
Ngày gửi: 22h:25' 22-08-2018
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 224
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 30 PHÚT
Chọn đáp án đúng nhất:
1. We have four .................. today.
A. classes B. class C. period
2. The class ................ at 7 o’clock in the morning.
A. start B. starts C. ends
3. ............. do you go to bed? – At half past ten.
A. What B. When C. What time
4. .............. does Nga have story? – On Monday and Thursday.
A. When B. What time C. How long
5. The United States’ Library of Congress is one of the ............. libraries in the world.
A. larger B. largest C. larger than
6. ............. novels are interesting.
A. These B. This C. That
Chia động từ:
Lan and Hoa (read).......................... in the library at the moment.
We (not come)........................... here tomorrow morning.
Listen! The girl (play)............................. the piano.
Nam (go)............................ to the English club every Saturday.
What ............... you (do)…............ now? – I (grow)..................... some flowers.
My father (travel).................... to Nha Trang next week.
Students often (go)...................... to the school cafeteria at lunchtime.
You can (find).................... math books on the racks in the middle.
Đặt câu hỏi cho phần gạch chân:
1.
We have chemistry on Wednesday and Friday.
2.
They are playing soccer in the stadium.
3.
My family has lunch at 11:30.
4.
Quang is studying Math.
5.
The children are going to the museum by bus.
Đổi các câu sang phủ định và nghi vấn:
1. She will go to the library this afternoon.


2. They are playing volleyball in the school yard.


3. Nam watches TV every night.


Viết lại câu giữ nguyên nghĩa:
1. The blue dress is cheaper than the red one.
The red dress is
2. Nam is taller than any students in his class.
Nam is the
KIỂM TRA 30 PHÚT
Chọn đáp án đúng nhất:
1. We have four .................. today.
A. classes B. class C. period
2. The class ................ at 7 o’clock in the morning.
A. start B. starts C. ends
3. ............. do you go to bed? – At half past ten.
A. What B. When C. What time
4. .............. does Nga have story? – On Monday and Thursday.
A. When B. What time C. How long
5. The United States’ Library of Congress is one of the ............. libraries in the world.
A. larger B. largest C. larger than
6. ............. novels are interesting.
A. These B. This C. That
Chia động từ:
Lan and Hoa are reading in the library at the moment.
We will not come here tomorrow morning.
Listen! The girl is playing the piano.
Nam goes to the English club every Saturday.
What are you doing now? – I grow some flowers.
My father is going to travel to Nha Trang next week.
Students often go to the school cafeteria at lunchtime.
You can find math books on the racks in the middle.
Đặt câu hỏi cho phần gạch chân:
1. When do we have chemistry?
We have chemistry on Wednesday and Friday.
2. Where are they playing soccer?
They are playing soccer in the stadium.
3. What time does your family have lunch?
My family has lunch at 11:30.
4. What is Quang studying?
Quang is studying Math.
5. How are the children going to the museum?
The children are going to the museum by bus.
Đổi các câu sang phủ định và nghi vấn:
1. She will go to the library this afternoon.
She will not go to the library this afternoon.
Will she go to the library this afternoon?
2. They are playing volleyball in the school yard.
They are not playing volleyball in the school yard.
Are they playing volleyball in the school yard?
3. Nam watches TV every night.
Nam does not watch TV every night.
DoesNam watch TV
 
Gửi ý kiến