Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 45 phút Este - lipit có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Giang Gia Lam
Ngày gửi: 08h:59' 30-09-2017
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 2218
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM BDVH

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: hóa 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)


Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht):
Lớp:
Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................

Câu 1: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :
A. HOC2H4CHO. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. C2H5COOH.
Câu 2: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:
A. (2), (3), (4) và (5). B. (1), (3), (4) và (6). C. (3), (4), (5) và (6). D. (1), (2), (3) và (4).
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 4: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. thủy phân. B. tráng gương. C. hoà tan Cu(OH)2. D. trùng ngưng.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 22g một este đơn chức X thu được 22,4 lít khí CO2 (đktc) và 18g nước. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2 B. C5H8O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2
Câu 6: Thủy phân m gam tinh bột (hiệu suất 70%), sản phẩm thu được đem lên men khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thấy có 40 gam kết tủa. Lọc tách lấy kết tủa sau đó đun dung dịch nước lọc, lại thấy có thêm 10 gam kết tủa . Xác định m.
A. 69,42 gam B. 60,75 gam C. 72,90 gam D. 69,66 gam.
Câu 7: Tên gọi của este có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH(CH3)2 là:
A. Propyl axetat B. iso-propyl axetat C. Propyl fomat D. Sec-propyl axetat
Câu 8: Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit:
A. Xenlulozơ B. Saccarozơ C. Tinh bột D. Glucozơ
Câu 9: Đun 4,6 gam axit fomic với 4,6 gam metanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 4,5 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 62,5%. B. 75%. C. 88%. D. 90%.
Câu 10: Ở điều kiện thường este tồn tại ở dạng:
A. Lỏng hoặc rắn B. khí C. Rắn D. Lỏng hoặc khí
Câu 11: Để thủy phân hoàn toàn 13,2 gam một hỗn hợp gồm 3 este: metylpropionat, etylaxetat, isopropylfomiat cần dùng ít nhất thể tích dung dịch KOH 2M là
A. 25ml B. 50ml C. 75ml D. 100ml
Câu 12: Hỗn hợp (X) gồm hai este đồng phân đều được tạo ra từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức. Trong cùng điều kiện 1 lít hơi hỗn hợp (X) nặng bằng 2 lần 1 lít CO2. Khi thủy phân 35,2g hỗn hợp (X) bằng 4 lít dung dịch NaOH 0,2M sau đó cô cạn thì được 44,6g chất rắn khan. Công thức của hai este đó là:
A. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 D. Chỉ có B và C đúng.
Câu 13: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là
A. (2), (3), (5). B. (1), (3), (4). C. (3), (4), (5). D. (1), (2), (3).
Câu 14: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm
 
Gửi ý kiến