Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiem tra anh 6 lan 3.ma tra

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Việt Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:06' 15-02-2012
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 1230
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 6 LẦN 3
I/ Muc tiêu: (Aims)
- T can check Ss’ knowledge from Unit 8 to 11:
+ Greetings, possessive pronouns, to be (the present progressive tense), articles: “ Wh – questions, Imperatives
- T can check Ss’ knowledge from Unit 8 to 11:

Multiple choices, correcting the deliberate mistakes, reading text and answering the questions.
II/ MA TRẬN:


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phonetics
4 c
1 đ

1 đ

Voc+ Gram.
8c

2c


2 c
1 đ


4 đ

Reading

4 c
1 đ

4c3 đ

Writing

4 c
2 đ
2 đ

Tổng
3 đ
2 đ

3 đ

2 đ
10 đ

Nội dung đê:
A/ Khoanh tròn vào từ có cách phát âm khác từ còn lại:
1) a-door b-school c-floor
2) a-nine b-fine c-morning
3) a-do b-go c-to
4) a-after b-game c-day
B/ Chọn và khoanh tròn từ đúng A,B,C,D
1. How…………..coffee do you need?
A. often B. far C. many D. much
2. ………….is she going to stay? - In a hotel.
A. How B. Where C. What D. When
3. He is traveling to Ha Noi………….plane.
A. by B. on C. at D. in
4. Mai is………….than Huong.
A. happy B. taller C.more happy D. happiest
5. …………… does he go to school? - He walks.
A. How B. Where C. When D. What
6. There is the store next………….the lake.
A. at B. for C. in D. to
7. There………….10 classrooms in my school.
A.be B. have C. is D. are
8. Hung……………television now.
A. is watching B. watches C. watching D. watch
C / Cho dạng đúng của ĐT trong ngoặc
1. I (listen)…………………..to music every morning.
2. What color (be)………………….her eyes ?
3. There (be)………………….some milk in the fridge.
4. What (you/ do)…………………………….now ? ->I am doing my homework.
D/ . Read the passage carefully then write T for true statements and F for false statements. (Đọc đoạn văn sau đó viết T cho câu đúng và F cho câu sai)
Minh and her friends are going to camp for four days in SAPA.Vui is going to bring a tent and some food. Lan is going to bring a ball to play volleyball. Ly is going to bring her camera to take some photos. Nga and Mai are going to bring some drinks. They take some orange juice. They don’t take iced tea because it’s cold. They also take some food. Their favorite food is chicken, lettuces and tomatoes. Vui’s mother helped them to arrange food and drink for their camping. They are going to stay in a small hotel. They leave their house at 6 o’clock.

Statements
True
False

1.Minh and her friends are going to camp for four days.2.Lan is going to bring a basket to play volleyball.3.Nga and Mai don’t take iced tea because it’s cool.4.They go to SAPA at 6 o’clock.2. Answer the questions:
Are they going to camp for four days in SAPA? ->………………………………………
Where are they staying?( …………………………….......................................................
What time do they leave their house? ( …………………………………………………
What are Nga and Mai to bring? ( …………………………………………………
E/ Sắp xếp các từ sau thanh câu hoàn chỉnh
1. cup / like / tea / of / you / would / a?-> …………………………………………………………………
2. face / eyes / big / Lan / round / black / a / and / has.-> ………………………………………………………
FViêt slại nh
 
Gửi ý kiến